Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 18.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

13.10.2011_obw

Wójt Gminy Górowo Iławeckie


      Górowo Iławeckie 10.10.2011 r.

RŚF.7624 – 3/10

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania dowodowego

Wójt Gminy Górowo Iławeckie, stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Budowie biogazowni rolniczej o łącznej mocy 1,0 MW w miejscowości Kamińsk, gmina Górowo Iławeckie, powiat Bartoszyce, woj. Warmińsko – Mazurskie.

Informuję, iż w toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach – opinia z dnia 30 maja 2011 r. , znak ZNS – 4316-36/10/11
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie – postanowienie  z dnia 4 października 2011 r. znak WSTE.4242.4.6.2011.KS

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz 1227), organ administracji zobowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z czym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 8 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 14 dni od daty publicznego  ogłoszenia niniejszego pisma.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górowo Iławeckie
- obwieszczenie przekazano sołtysowi miejscowości Kamińsk w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy – BIP: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Z upoważnienia Wójta Gminy
Górowo Iławeckie       
Maria Dąbrowska       

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2011-10-13 13:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2011-10-13 13:47:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2392023

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X