Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

16.12.2011_obw

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie dnia 13.12.2011 r.

RŚF.6220.4.2011


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z  art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 24.11.2011 r. na wniosek Pana Michała Polan, reprezentującego EKO PARK VII, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99/7, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 3 turbin wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną w obrębie DWÓRZNO” na działkach ewidencyjnych 75, 79, 145, 146/3, 156 w obrębie Dwórzno w gminie Górowo Iławeckie.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 K.p.a., w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie pokój nr 8 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów,  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 2137, poz. 1397) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z :

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach

W związku z powyższym rozstrzygnięcie spawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 


Z up. Wójta   
Maria Dąbrowska
podinspektor  

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2011-12-16 14:44:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2012-01-05 11:16:41)
 
 
ilość odwiedzin: 2004802

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X