☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 17.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr działalności regulowanej

REJESTR  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ  W  ZAKRESIE  ODBIORU
ODPADÓW  KOMUNALNYCH  OD  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI


Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Górowo Iławeckie tworzy i prowadzi Wójt Gminy Górowo Iławeckie od dnia 1 stycznia 2012 r. Wpisu do rejestru oraz zmian wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres, albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
2) numer identyfikacji podatkowej  (NIP)
3) numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców posiadających z dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) zezwolenia na odbieranie odpadów  komunalnych (art. 14, ust. 2 ustawy)
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.
2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)”

Oświadczenie powinno zawierać także:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres, albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia  i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Przedsiębiorcy posiadający z dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) zezwolenia  na odbieranie odpadów  komunalnych mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14, ust. 2 ustawy).

Do pobrania:
- wzór wniosku i oświadczenia (pobierz  - format doc)

 

REJESTR  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ  w zakresie odbioru  odpadów   komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Górowo Iławeckie [pobierz - format pdf]

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2012-01-05 10:51:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-09-03 14:16:10)
 
 
liczba odwiedzin: 3460281

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X