☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie.

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:1)    nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zielenica, działka numer 272/4 o powierzchni 0,0500 ha (dr), księga wieczysta numer OL1Y/00030359/0. Cena wywoławcza prawa własności gruntu w kwocie  1.200 zł,  wadium 200 zł, postąpienie  20 zł. Działka nie posiada uzbrojenia. Przy sprzedaży działki, zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.),

2)    nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Piasek składającej się z działki numer 69/1 o powierzchni 2,0172 ha  (PsIV-1,0082 ha, PsV-0,4730 ha, Lz/PsV-0,5360 ha) oraz działki numer 69/2 o powierzchni 0,9674 ha  (PsV-0,1500 ha, Lz/PsVI-0,0470 ha, N-0,0290 ha, PsVI-0,7414 ha),  księga wieczysta numer OL1Y/00027729/1. Część działek numer 69/1 i 69/2 porośnięta drzewostanem. Cena wywoławcza prawa własności gruntu w kwocie  50.000 zł, (dz.nr 69/1 32.000 zł, dz.nr 69/2 15.000 zł, drzewostan 3.000 zł), wadium 7.500 zł, postąpienie  500 zł,

3)    nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Bukowiec, działka numer 165 o powierzchni 0,5200 ha (RIVa), księga wieczysta numer OL1Y/00030387/5. Cena wywoławcza prawa własności gruntu w kwocie  10.000 zł,  wadium 1.500 zł, postąpienie  100 zł,

4)    nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Toprzyny, działka numer 145 o powierzchni 2,0200 ha (RV-1,1700 ha, RVI-0,3600 ha, ŁIV-0,1900 ha, ŁV-0,1200 ha, PsV-0,1800 ha). Część działki numer 145 porośnięta drzewostanem, księga wieczysta numer OL1Y/00029591/8. Cena wywoławcza prawa własności gruntu w kwocie  38.000 zł,  wadium 5.700 zł, postąpienie  380 zł,

5)    budynku użytkowego numer 13  o powierzchni użytkowej  128,20 m2 (budynek ośrodka zdrowia) i budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej  34,10 m2,  położonych na działce numer 119/4 o powierzchni 0,1504 ha (B-ŁIV-0,0558 ha, ŁIV-0,0946 ha) obręb Pieszkowo - księga wieczysta numer OL1Y/00017287/7. Cena wywoławcza prawa własności budynku i gruntu w kwocie  200.000 zł,  wadium 30.000 zł,   postąpienie  2.000 zł.   Wydanie nieruchomości nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r., za wyjątkiem gruntu o powierzchni 0,0946 ha (ogródek), który jest przedmiotem dzierżawy do dnia 31.12.2014 r.  W budynku został wyodrębniony lokal użytkowy, który jest zasiedlony i sprzedaż następuje na podstawie art. 678  Kodeksu cywilnego.   

Teren  na którym położone są w/w nieruchomości nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa funkcje: poz.1- rolna, w obszarze fizjograficznym WM, leży poza obszarem chronionym Natura 2000, poz.2- rolna, w obszarze fizjograficznym WM, leży w obszarze chronionym Natura 2000, poz.3- rolna, w obszarze fizjograficznym WW,  leży w obszarze chronionym Natura 2000, poz.4- rolna, w obszarze fizjograficznym WWC, leży w obszarze chronionym Natura 2000, poz.5- mieszkalno-usługowa, w obszarze fizjograficznym WM, leży poza obszarem chronionym Natura 2000.

Przetarg dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 października w 2013 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie przy ulicy Kościuszki 17. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.  

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 4 października 2013 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu, Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 4 października 2013 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium na ................................”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu   (pokój numer 8).
                          

 WÓJT GMINY       
Bożena Olszewska – ŚwitajNiniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 06 września 2013 roku  do 8 października 2013 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.

 

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2013-09-06 19:00:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2013-10-22 11:57:33)
 
 
liczba odwiedzin: 3234324

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X