☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kadencja 2014-2018


Uchwała Nr XLI/346/18 z dnia 9 listopada 2018 r. - w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XLI/345/18 z dnia 9 listopada 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XLI/344/18 z dnia 9 listopada 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w obrębie Nowa Wieś Iławecka.


Uchwała Nr XLI/343/18 z dnia 9 listopada 2018 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.


Uchwała Nr XLI/342/18 z dnia 9 listopada 2018 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.


Uchwała Nr XLI/341/18 z dnia 9 listopada 2018 r. - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.


Uchwała Nr XL/340/18 z dnia 16 października 2018 r. - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


Uchwała Nr XL/339/18 z dnia 16 października 2018 r. - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


Uchwała Nr XL/338/18 z dnia 16 października 2018 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XL/337/18 z dnia 16 października 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XL/336/18 z dnia 16 października 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXXIX/335/18 z dnia 12 września 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kandyty.


Uchwała Nr XXXIX/334/18 z dnia 12 września 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kiwajny.


Uchwała Nr XXXIX/333/18 z dnia 12 września 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kandyty.


Uchwała Nr XXXIX/332/18 z dnia 12 września 2018 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pieniężno w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2018 r. zadania własnego gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.


Uchwała Nr XXXIX/331/18 z dnia 12 września 2018 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XXXIX/330/18 z dnia 12 sierpnia 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XXXIX/329/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Nr XXXVIII/328/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XXXVIII/327/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XXXVIII/326/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała nr XXXVIII/325/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Górowo Iławeckie oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Uchwała Nr XXXVII/323/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXXVII/322/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza.


Uchwała Nr XXXVII/321/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku.


Uchwała Nr XXXVII/320/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXXVII/319/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.


Uchwała Nr XXXVII/318/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XXXVII/317/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXXVII/316/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.


Uchwała Nr XXXVII/315/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,


Uchwała Nr XXXVI/314/18 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza


Uchwała Nr XXXVI/313/18 z dnia 30 maja 2018 r. -  w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XXXVI/312/18 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XXXVI/311/18 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu


Uchwała Nr XXXVI/310/18 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości


Uchwała Nr XXXVI/309/18 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości


Uchwała Nr XXXVI/308/18 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych pod garażami w Kamińsku


Uchwała Nr XXXVI/307/18 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu


Uchwała Nr XXXVI/306/18 z dnia 30 maja 2018 r. - wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w obrębie Stega Mała


Uchwała Nr XXXVI/305/18 z dnia 30 maja 2018 r. - w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej sprzedaży alkoholu na terenie gminy Górowo Iławeckie


Uchwała Nr XXXVI/304/18 z dnia 30 maja 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela


Uchwała Nr XXXV/303/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - w sprawie przyjęcia  Programu Wspierania Rodziny w Gminie Górowo Iławeckie  na lata 2018 - 2020.


Uchwała Nr XXXV/302/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XXXV/301/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XXXV/300/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXXV/299/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. - w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Bartoszyckiego.


Uchwała Nr XXXIV/298/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.


Uchwała Nr XXXIV/297/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Glądy.


Uchwała Nr XXXIV/295/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XXXIV/294/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XXXIV/293/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2019.


Uchwała Nr XXXIV/292/18 z dnia 28 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Uchwała Nr XXXIV/291/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górowo Iławeckie w 2018 r."


Uchwała Nr XXXIV/290/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza.


Uchwała Nr XXXIV/289/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie podziału Gminy Górowo Iławeckie na stałe obwody głosowania.


Uchwała Nr XXXIV/288/18 z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie podziału Gminy Górowo Iławeckie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Uchwała Nr XXXIII/287/18 z dnia 7 lutego 2018 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XXXIII/286/18 z dnia 7 lutego 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XXXIII/285/18 z dnia 7 lutego 2018 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Woryny.


Uchwała Nr XXXIII/284/18 z dnia 7 lutego 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


Uchwała Nr XXXII/283/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr XXXII/282/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr XXXII/281/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.


Uchwała Nr XXXII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXXII/279/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.


Uchwała Nr XXXII/278/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.


Uchwała Nr XXXII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.


Uchwała Nr XXXI/276/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego.


Uchwała Nr XXXI/274/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bartoszyce i Gminą Górowo Iławeckie w sprawie powierzenia realizacji zadania – udzielania mieszkańcom Gminy Górowo Iławeckie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych.


Uchwała Nr XXXI/273/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXXI/272/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Żywkowo - Grądzik.


Uchwała Nr XXXI/271/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXXI/270/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXXI/269/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.


Uchwała Nr XXX/268/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXX/267/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXX/266/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.


Uchwała Nr XXX/265/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.


Uchwała Nr XXX/264/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXX/263/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XXX/262/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Zielenica.


Uchwała Nr XXX/261/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. - w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2022"


Uchwała Nr XXX/260/17 z dnia 6 listopada 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Uchwała Nr XXIX/259/17 z dnia 27 września 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXIX/258/17 z dnia 27 września 2017 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXIX/257/17 z dnia 27 września 2017 r. - w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Górowo Iławeckie a Gminami: Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński (gmina miejska), Lidzbark Warmiński (gmina wiejska), Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd.


Uchwała Nr XXIX/256/17 z dnia 27 września 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Sigajny.


Uchwała Nr XXIX/255/17 z dnia 27 września 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału 20/100 w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Kandyty.


Uchwała Nr XXIX/254/17 z dnia 27 września 2017 r. - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXIX/253/17 z dnia 27 września 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Górowo Iławeckie warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


Uchwała Nr XXIX/252/17 z dnia 27 września 2017 r. - w sprawie podziału Gminy Górowo Iławeckie na stałe obwody głosowania.


Uchwała Nr XXIX/251/17 z dnia 27 września 2017 r. - w sprawie podziału Gminy Górowo Iławeckie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Uchwała Nr XXVIII/250/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice.


Uchwała Nr XXVIII/249/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXVIII/248/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXVIII/247/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.


Uchwała Nr XXVIII/246/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Górowo Iławeckie instrumentem płatniczym.


Uchwała Nr XXVIII/245/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między gminą Górowo Iławeckie (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Bałtijsk (Federacja Rosyjska).


Uchwała Nr XXVIII/244/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kandytach w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Kandytach ze szkołami filialnymi w Pieszkowie i Toprzynach, i Gimnazjum w Kandytach w Szkołę Podstawową w Kandytach.


Uchwała Nr XXVII/243/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XXVII/242/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.


Uchwała Nr XXVII/241/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kamińsk.


Uchwała Nr XXVII/240/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXVII/239/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXVII/238/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.


Uchwała Nr XXVII/237/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.


Uchwała Nr XXVI/236/17 z dnia 31 maja 2017 r. - w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia wspólnego z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Górowo Iławeckie polegającego na budowie urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXVI/235/17 z dnia 31 maja 2017 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.


Uchwała Nr XXVI/234/17 z dnia 31 maja 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXVI/233/17 z dnia 31 maja 2017 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXVI/232/17 z dnia 31 maja 2017 r. - w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXVI/231/17 z dnia 31 maja 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXVI/230/17 z dnia 31 maja 2017 r. - w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXVI/229/17 z dnia 31 maja 2017 r. -  w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Zięby.


Uchwała Nr XXVI/228/17 z dnia 31 maja 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XXV/227/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXIV/226/17 z dnia 31 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kandyty na lata 2013–2022.


Uchwała Nr XXIV/225/17 z dnia 31 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2013–2022.


Uchwała Nr XXIV/224/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Górowo Iławeckie obejmującego działki nr 122, 145, 168, 176/3, 176/4, 176/5, 177/1, 177/2, 178, 312 w obrębie Sołtysowizna.


Uchwała Nr XXIV/223/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXIV/222/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXIV/221/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2018.


Uchwała Nr XXIV/220/17 z dnia 31 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Kamińsku.


Uchwała Nr XXIV/219/17 z dnia 31 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Kamińsku z Domem Pomocy Społecznej w Kamińsku.


Uchwała Nr XXIV/218/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górowo Iławeckie w 2017 r.".


Uchwała Nr XXIV/217/17 z dnia 31 marca 2017 r. -w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między gminą Górowo Iławeckie (Rzeczpospolita Polska) a Matejewiecką Siłską Radą (Ukraina).


Uchwała Nr XXIV/215/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie uchwalenia cennika za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Sołtysowiźnie.


Uchwała Nr XXIV/214/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Dwórzno.


Uchwała Nr XXIV/213/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XXIV/212/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XXIV/211/17 z dnia 31 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.


Uchwała Nr XXIV/210/17 z dnia 31 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


Uchwała Nr XXIV/209/17 z dnia 31 marca 2017 r. - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Uchwała Nr XXIII/208/17 z dnia 3 lutego 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kościuszki 17C w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr XXIII/207/17 z dnia 3 lutego 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasnołąka.


Uchwała Nr XXIII/206/17 z dnia 3 lutego 2017 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej  położonej  w  obrębie  Żywkowo - Grądzik.


Uchwała Nr XXIII/205/17 z dnia 3 lutego 2017 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXIII/204/17 z dnia 3 lutego 2017 r. - w sprawie połączenia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Kamińsku z Domem Pomocy Społecznej w Kamińsku.


Uchwała Nr XXIII/203/17 z dnia 3 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXIII/202/17 z dnia 3 lutego 2017 r. - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Górowo Iławeckie obejmującego działki nr 176/4 i nr 176/5  w obrębie Sołtysowizna.


Uchwała Nr XXIII/201/17 z dnia 3 lutego 2017 r. - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Uchwała Nr XXII/200/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXII/199/16 z dnia  29 grudnia 2016 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2017-2032.


Uchwała Nr XXII/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XXII/197/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XXII/196/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 r.


Uchwała Nr XXII/195/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kamińsk.


Uchwała Nr XXII/194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Kiwajny.


Uchwała Nr XXII/193/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Kandyty.


Uchwała Nr XXII/192/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Gałajny.


Uchwała Nr XXII/191/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXII/189/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Uchwała Nr XXII/188/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXII/187/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.


Uchwała Nr XXII/186/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.


Uchwała Nr XXI/185/16 z dnia 28 listopada 2016 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XXI/184/16 z dnia 28 listopada 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XXI/183/16 z dnia 28 listopada 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XXI/182/16 z dnia 28 listopada 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.


Uchwała Nr XXI/181/16 z dnia 28 listopada 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Grotowo.


Uchwała Nr XXI/180/16 z dnia 28 listopada 2016 r. - w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Uchwała Nr XXI/179/16 z dnia 28 listopada 2016 r. - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.


Uchwała nr XXI/178/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" ochrony uzdrowiskowej położonej w rejonie miejscowości Nowa Wieś Iławecka w gminie Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XX/177/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XX/176/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XX/175/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.


Uchwała Nr XX/174/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.


Uchwała Nr XX/173/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XX/172/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Lipniki.


Uchwała Nr XX/171/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Piasty Wielkie.


Uchwała Nr XX/170/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Zielenica.


Uchwała Nr XX/169/16 z dnia 28 października 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Woryny.


Uchwała Nr XIX/168/16 z dnia 12 września 2016 r. - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie p.n.: „Przebudowa DP 1400N na odcinku Kosy-Maszewy o długości 4,05km” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.


Uchwała Nr XVIII/166/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XVIII/165/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XVIII/164/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr XVIII/163/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Zielenica.


Uchwała Nr XVIII/162/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Grotowo.


Uchwała Nr XVIII/161/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Kamińsk.


Uchwała Nr XVIII/160/16 z dnia 1 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XVIII/159/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Żywkowo - Grądzik.


Uchwała Nr XVIII/158/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Woryny.


Uchwała Nr XVIII/157/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krasnołąka.


Uchwała Nr XVIII/156/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kamińsk.


Uchwała Nr XVIII/155/16 z dnia 1 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XVIII/154/16 z dnia 1 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.


Uchwała Nr XVIII/153/16 z dnia 1 września 2016 r. - w sprawie uchwalenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XVII/152/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.


Uchwała Nr XVII/151/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XVII/150/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Sołtysowizna.


Uchwała Nr XVII/149/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wokiele.


Uchwała Nr XVII/148/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała nr XVII/147/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Uchwała nr XVII/146/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała nr XVII/145/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała nr XVII/144/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.           Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.


Uchwała nr XVII/143/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XVII/142/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XVII/141/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XVII/140/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.


Uchwała Nr XVII/139/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.


Uchwała Nr XVI/138/16 z dnia 30 maja 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XVI/137/16 z dnia 30 maja 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XVI/136/16 z dnia 30 maja 2016 r. - w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.          Rozstrzygnięcie nadzorcze.


Uchwała Nr XV/135/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XV/134/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XV/133/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XV/132/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XV/131/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osób fizycznych.


Uchwała Nr XIV/130/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XIV/129/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XIV/128/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XIV/127/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2017.


Uchwała Nr XIV/126/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie wprowadzenia na terenie gminy opłaty prolongacyjnej.


Uchwała Nr XIV/125/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Pieszkowo.


Uchwała Nr XIV/124/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XIV/123/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XIV/122/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Janikowo.


Uchwała Nr XIV/121/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr XIV/120/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Toprzyny.


Uchwała Nr XIV/119/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Zielenica.


Uchwała Nr XIV/118/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XIV/117/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górowo Iławeckie w 2016 r.".


Uchwała Nr XIV/116/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XIV/115/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z wieloletnim programem opracowania planów miejscowych.


Uchwała Nr XIV/114/16 z dnia 30 marca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Kamińsku.


Uchwała Nr XIV/113/16 z dnia 30 marca 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr XIV/112/16 z dnia 30 marca 2016 r. - w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XIII/111/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XIII/110/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XIII/109/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Uchwała Nr XIII/108/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr XIII/107/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XIII/106/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XIII/105/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr XIII/104/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osób fizycznych.


Uchwała Nr XII/103/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XII/102/15 z dnia  29 grudnia 2015 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2016-2034.


Uchwała Nr XII/101/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.


Uchwała Nr XII/100/15 z dnia  29 grudnia 2015 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr XII/97/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 r.


Uchwała Nr XII/95/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.


Uchwała Nr XII/94/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.


Uchwała Nr XI/93/15 z dnia 20 listopada 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.


Uchwała Nr XI/92/15 z dnia  20 listopada 2015 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr XI/91/15 z dnia 20 listopada 2015 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Uchwała Nr XI/90/15 z dnia 20 listopada 2015 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.


Uchwała Nr XI/89/15 z dnia 20 listopada 2015 r. - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Kamińsku.               Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.


Uchwała Nr XI/88/15 z dnia 20 listopada 2015 r.  - w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


Uchwała Nr X/87/15 z dnia 30 października 2015 r. - wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr X/86/15 z dnia 30 października 2015 r. - wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości.


Uchwała Nr X/85/15 z dnia 30 października 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.


Uchwała Nr X/84/15 z dnia  30 października 2015 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr X/83/15 z dnia 30 października 2015 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.


Uchwała Nr X/82/15 z dnia 30 października 2015 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Uchwała Nr X/81/15 z dnia 30 października 2015 r. - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.


Uchwała Nr X/80/15 z dnia 30 października 2015 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.


Uchwała Nr X/79/15 z dnia 30 października 2015 r. - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr X/77/15 z dnia 30 października 2015 r. - w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr IX/76/15 z dnia 25 września 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


Uchwała Nr IX/75/15 z dnia  25 września 2015 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr IX//74/15 z dnia 25 września 2015 r. - w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.


Uchwała Nr IX/73/15 z dnia 25 września 2015 r. - w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kamińsku.


Uchwała Nr IX/72/15 z dnia 25 września 2015 r. - w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Kamińsku, ul. Topolowa 8.


Uchwała Nr IX/71/15 z dnia 25 września  2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia oddziału przedszkolnego specjalnego


Uchwała Nr IX/70/15 z dnia 25 września 2015 r. - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach.


Uchwała Nr VIII/69/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr VIII/68/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr VIII/67/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Uchwała Nr VIII/66/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.


Uchwała Nr VIII/65/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. - w sprawie  utworzenia jednostki budżetowej gminy oraz nadania jej statutu.      Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody


Uchwała Nr VIII/64/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


Uchwała Nr VIII/63/15 z dnia  21 sierpnia 2015 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr VIII/62/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. - w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję w latach 2016-2019.


Uchwała Nr VII/60/15 z dnia 16 lipca 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


Uchwała Nr VII/59/15 z dnia 16lipca 2015 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr VII/57/15 z dnia 16 lipca 2015 r. - w sprawie powołania doraźnej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.


Uchwała Nr VII/56/15 z dnia 16 lipca 2015 r. - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym.


Uchwała Nr VI/55/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. - w sprawie przystąpienia do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr VI/54/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. - w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  oraz  ochrony ofiar przemocy Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015 – 2020.


Uchwała Nr VI/53/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


Uchwała Nr VI/52/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr VI/51/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.


Uchwała Nr VI/50/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.


Uchwała Nr V/49/15 z dnia 29 maja 2015 r. - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr V/48/15 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr V/47/15 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.


Uchwała Nr V/46/15 z dnia 29 maja 2015 r. -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr V/45/15 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Żołędnik.


Uchwała Nr V/44/15 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Janikowo.


Uchwała Nr V/43/15 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Dęby.


Uchwała Nr V/42/15 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  w Czyprkach.


Uchwała Nr V/41/15 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Woryny.


Uchwała Nr V/40/15 z dnia 29 maja 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Woryny.


Uchwała Nr IV/38/15 z dnia 30 marca 2015 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.


Uchwała Nr IV/37/15 z dnia 30 marca 2015 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2013–2022.


Uchwała Nr IV/36/15 z dnia 30 marca 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.


Uchwała Nr IV/35/15 z dnia 30 marca 2015 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr IV/34/15 z dnia 30 marca 2015 r. - w sprawie zasad wypłacania diet sołtysom.


Uchwała Nr IV/33/15 z dnia 30 marca 2015 r. - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2016.


Uchwała Nr IV/32/15 z dnia 30 marca 2015 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń znajdujących się w Gminnym Centrum Rekreacji.


Uchwała Nr IV/31/15 z dnia 30 marca 2015 r. - zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr IV/30/15 z dnia 30 marca 2015 r. - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Uchwała Nr III/29/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr III/28/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr III/27/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.


Uchwała Nr III/26/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026.


Uchwała Nr III/25/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.

Rozstrzygnięcie nadzorcze (pobierz - format pdf)


Uchwała Nr III/24/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Rozstrzygnięcie nadzorcze (pobierz - format pdf)


Uchwała nr III/23/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonych  w obrębie Sołtysowizna, Paustry, Dzikowo i Kandyty.


Uchwała Nr III/22/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Pieszkowie,  stanowiącej własność Gminy Górowo Iławeckie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem    św. Marii Magdaleny w Pieszkowie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze (pobierz - format pdf)


Uchwała Nr III/21/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Wokiele.


Uchwała Nr III/20/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Uchwała Nr III/19/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.  

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr III/19/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 lutego 2015 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (pobierz - format pdf)


Uchwała Nr III/18/15 z dnia 20 lutego 2015 r. - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2020.           Załącznik


Uchwała Nr III/17/15 z dnia 20 lutego 2015 r.  - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr II/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.


Uchwała Nr II/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2015-2026


Uchwała Nr II/14/14 z dnia 30 września 2014 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Uchwała Nr II/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014-2022.


Uchwała Nr II/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 r.


Uchwała Nr II/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr II/10/14 z dnia 30 grudnia  2014 r. - w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr II/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Górowo Iławeckie na lata 2014 - 2021.               Załącznik


Uchwała Nr II/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.


Uchwała Nr II/7/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.


Uchwała Nr I/6/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD".


Uchwała Nr I/5/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr I/4/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.


Uchwała Nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.


Uchwała Nr I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2014-12-01)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2014-12-10 11:17:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-11-29 08:51:14)
 
 
liczba odwiedzin: 3643296

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X