☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie-Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 11.02.2015 r.

RŚF.6220.1.2015

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W  I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z  art. 75 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 11 lutego 2015 r. na wniosek Pana Kamila Hryszko,  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z obiektami towarzyszącymi  w obrębie  Żywkowo – Grądzik, dz. Nr 45, 46 gmina Górowo Iławeckie.

Celem  prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 K.p.a.  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium  w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
W związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pokój nr 4.

Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów,  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z:
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w sołectwie Żywkowo, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.
 

Z up. Wójta
Maria Duchnik
Inspektor

Wytworzył:
Maria Duchnik
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2015-02-13 14:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2015-02-13 14:22:15)
 
 
ilość odwiedzin: 2893840

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X