☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie -Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 09.11.2015 r.


RŚF.6220.10.2015

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 poz.1235 z późń. zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 09.11.2015 r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mięsnego w obrebie Wągniki, dz. nr 33/2, gm. Górowo Iławeckie” zostało wydane postanowienie Wójta Gminy znak RŚF.6220.10.2015, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednocześnie informuję, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zawieszono postanowieniem z dnia 09.11.2015 r. znak: RŚF.6220.10.2015 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dane o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17,  pokój nr 4 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 

Z up. Wójta   
Ewelina Skrzypa
referent      


 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2015-11-09)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2015-11-09 13:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2015-11-09 13:11:00)
 
 
ilość odwiedzin: 3063435

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X