☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w obrębie Sołtysowizna.

WÓJT  GMINY  GÓROWO IŁAWECKIE
OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Sołtysowizna, działka numer 167/4 o powierzchni 0,2949 ha (PsIV),
dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer OL1Y/00027719/8. Cena wywoławcza 30.000 zł,  wadium 6.000 zł,

Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada zobowiązań.
Nieruchomość obciążona: BEZTERMINOWĄ SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU ZA JEDNORAZOWYM WYNAGRODZENIEM W KWCIE 1650,00 ZŁ POWIĘKSZONĄ O NALEŻNY 23% PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG POLEGAJĄCĄ NA :
- UDOSTĘPNIENIU DZIAŁKI NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,3000 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 43 SOŁTYSOWIZNA, GMINA GÓROWO IŁAWECKIE, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE, W CELU BUDOWY URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO W POSTACI PRZYŁĄCZA (33M), KTÓRE ZWIĄZANE JEST Z REALIZACJĄ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA P/14/006030, WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO DO POROZUMIENIA, SŁUŻĄCEGO DO PRZESYŁU ENERGII,
- ZNOSZENIU ISTNIENIA POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE GRUNTU NR 167/4 URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ, PO JEGO POSADOWIENIU,
- PRAWIE DO KORZYSTANIA Z DZIAŁKI GRYNTU NR 167/4 O POWIERZCHNI 0,3000 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 43 SOŁTYSOWIZNA, GMINA GÓROWO IŁAWECKIE, WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONYWANIA PRAC KONSERWACYJNYCH, REMONTOWYCH, MODERNIZACYJNYCH, USUWANIA AWARII ORAZ PRZEBUDOWY AWARII ORAZ PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ DZIAŁCE WRAZ Z PRAWEM WEJŚCIA I WJAZDU NA TEREN TEJ DZIAŁKI ODPOWIEDNIM SPRZĘTEM PRZEZ PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ORAZ PRZEZ WSZYSTKIE PODMIOTY I OSOBY, KTÓRYMI PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE POSŁUGUJE SIĘ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ.
Teren  na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa funkcje rolną w obszarze fizjograficznym WW. Leży w obszarze chronionym Natura 2000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 12 sierpień 2016 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17.
Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 9 sierpnia 2016 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 9 sierpnia 2016 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Sołtysowizna”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Wójt Gminy          
Bożena Olszewska - Świtaj


Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 11 lipca 2016 roku  do 12 sierpnia 2016 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.
 

[pobierz ogłoszenie w formacie pdf]

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
(2016-07-11)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-07-11 21:47:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-07-11 21:53:21)
 
 
ilość odwiedzin: 3189565

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X