Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 18.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 13.09.2016r.

RŚF.6220.11.2016

 

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 29, art. 30, art. 33 w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353)

Zawiadamiam

że w dniu 13.09.2016 r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na dz. nr 1/8, obręb Bądze, gm. Górowo Iławeckie” zostało wydane postanowienie Wójta Gminy znak RŚF.6220.11.2016 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Jednocześnie informuję, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zawieszono postanowieniem z dnia 13.09.2016 r. znak: RŚF.6220.11.2016 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) dane o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17,  pokój nr 4 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 

Z up. Wójta  
Ewelina Skrzypa
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2016-09-13)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-09-14 06:52:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-09-14 13:44:32)
 
 
ilość odwiedzin: 2392026

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X