☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówiania.

Górowo Iławeckie: Dostawa gotowego projektu budowlanego i wykonawczego pływalni w miejscowości Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa A
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 153034 - 2016; data zamieszczenia: 04.11.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97261 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 761 13 22, faks 89 761 15 30.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gotowego projektu budowlanego i wykonawczego pływalni w miejscowości Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa A.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę gotowego projektu budowlanego i wykonawczego; lokalizacja budynku - dz. nr 102/11 w obrębie Nowa Wieś Iławecka gmina Górowo Iławeckie w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa A (mapa z zaznaczonym terenem zabudowy w załączeniu). Dane funkcjonalno-użytkowe: - Powierzchnia terenu: ok. 15.000,0 m2, - Powierzchnia zabudowy: ok. 1.500,0 m2 - Powierzchnia użytkowa: ok. 2.500 m2, Pozostałe dane określone są w Programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Concept studio Rafał Rutkowski, ul. Malinowa 10, 14-300 Morąg, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 120000,00

    Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00

    Waluta: PLN .

Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
(2016-11-04)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-11-04 13:30:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-11-04 13:31:28)
 
 
ilość odwiedzin: 3223252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X