☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o kolejnym (piątym) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Czyprki).

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE

OGŁASZA kolejny (piąty)  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

lokalu mieszkalnego numer 8 o powierzchni  użytkowej 38,10 m2 wyodrębnionego w budynku mieszkalnym numer 3 (udział 93/1000, działka numer 14 o powierzchni 0,2390 ha), księga wieczysta OL1Y/00022575/1 oraz udziału 125/1000 w działce numer 17 o powierzchni 0,1463 ha i w budynku gospodarczym (segment gospodarczy o powierzchni 13 m2) w miejscowości Czyprki, księga wieczysta numer OL1Y/00014521/9. 

Cena wywoławcza 20.000 zł,  wadium  4.000 zł.

Nieruchomości podlegające sprzedaży nie posiadają obciążeń, ani zobowiązań.

Teren  na którym położone są nieruchomości nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa funkcje zabudowa zagrodowa i produkcyjna,  leży w obszarze chronionym Natura 2000.

Pierwszy przetarg na zbycie w/w. nieruchomości przeprowadzony został 5 listopada 2015 r.  Drugi 15 grudnia 2015 r., trzeci 13 maja 2016 r., czwarty 15 lipca 2016 r.

Kolejny (piąty) przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 1100 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 15 grudnia 2016 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 15 grudnia  2016 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć wadium na Czyprki”.

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu   (pokój numer 8).

                                                                                 

Bożena Olszewska – Świtaj

Wójt Gminy Górowo Iławeckie

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 18 listopada 2016 roku  do 19 grudnia 2016 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.

 

 

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
(2016-11-18)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-11-18 12:57:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-11-22 14:58:52)
 
 
ilość odwiedzin: 3184639

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X