☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie - Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 19.12.2016 r.

RŚF.6220.19.2016


O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W  I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm), w związku z  art. 75 ust. 3 oraz art. 87 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353)), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 19.12.2016 r., na wniosek Pana Tadeusza Czaplaka działającego w imieniu i na rzecz Gminy Górowo Iławeckie, postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej drogi publicznej od drogi powiatowej Nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka na działkach ewidencyjnych o numerach: 55-429, 55-3265/11, 55-3263/4, 29-3263/3, 29-3262/3, 29-3249/4, 29-3236/26, 29-111/2, 29-3213/11 , gm. Górowo Iławeckie.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium  w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
W związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pokój nr 4.
Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów,  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscowości Nowa Wieś Iławecka oraz Woryny, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
Referent

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2016-12-19)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2016-12-19 14:52:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2016-12-19 14:53:29)
 
 
ilość odwiedzin: 3189543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X