☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 17.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

16.01.2017 Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mięsnego na dz. nr 51/6, obręb Paustry, gm. Górowo Iławeckie.

Wójt Gminy

Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 16.01.2017 r.

 

RŚF.6220.1.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W  I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.), w związku z  art. 75 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 11.01.2017 r., na wniosek Pana Grzegorza Gostkowskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli bydła mięsnego na dz. nr 51/6, obręb Paustry, gm. Górowo Iławeckie.

Celem  prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium  w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

W związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pokój nr 4.

Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów,  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z:

 

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl                     oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscowości Paustry, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.

            Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta

Ewelina Skrzypa

Referent


 
 
ilość odwiedzin: 2895654

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X