☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 15.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

27.01.2017 r. - Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (Górowo Iławeckie).

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE
OGŁASZA pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym byłej kotłowni o powierzchni użytkowej  128,60 m2  o 6 pomieszczeniach użytkowych oraz kominem wolnostojącym o wysokości około 24,0 mb, położonej na działce numer 62/16 o powierzchni 0,0747 ha (Ba), obręb numer 3,  miasto Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17C, księga wieczysta OLY/00016044/5.

Cena wywoławcza prawa własności budynku gospodarczego byłej kotłowni i komina  wraz z własnością gruntu działki numer 62/16, w kwocie  90.000,00  wadium  18.000 zł.   
        
Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada obciążeń, ani zobowiązań.
Nieruchomość uzbrojona w podstawową infrastrukturę komunalną. Nie ogrodzona. Dojazd dogodny drogą o nawierzchni utwardzonej. Teren częściowo utwardzony płytami drogowymi. Budynek bez instalacji komunalnych rozprowadzonych w budynku. Wykonane są jedynie przyłącza wodno – kanalizacyjne oraz elektryczne.
Teren  na którym położona nieruchomość jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Górowo Iławeckie, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/203/01 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 23 lutego 2001 roku i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 42 poz.655 z 2001r. – nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 62/16 w obrębie  nr 3 miasta Górowo  Iławeckie  przy  ulicy  Kościuszki położona jest w obszarze oznaczonym w miejscowym planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Górowo  Iławeckie  symbolem 41.00. PP – ul. Lipowa. Ustalenia funkcjonalne: Funkcja dominująca (w rozumieniu planu)  - funkcje komercyjne (w rozumieniu planu).

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 24 lutego 2017 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 24 lutego  2017 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Górowo Iławeckie”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu   (pokój numer 8).

Wójt Gminy         
Bożena Olszewska - Świtaj
 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 27 stycznia 2017 roku  do 28 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
(2017-01-27)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-01-27 14:22:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-01-27 14:29:21)
 
 
ilość odwiedzin: 2893838

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X