☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE
OGŁASZA kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym numer 16 –  byłej zlewni mleka o powierzchni użytkowej 55,00 m2 , składającej się z 3 pomieszczeń. Nieruchomość  położona na działce numer 241/2 o powierzchni 0,0736 ha (Bi), obręb Grotowo (15),  księga wieczysta OL1Y/00008347/0.

Cena wywoławcza prawa własności budynku wraz z własnością gruntu działki numer 241/2, w kwocie   22.000zł,  wadium  4.400 zł.           
Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada obciążeń, ani zobowiązań.
Teren  na którym położona nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie (Uchwała Rady Gminy Nr XVII/153/2016 z dnia 01 września 2016 roku) to funkcja zabudowa zagrodowa i produkcyjna. Znajduje się poza obszarem chronionym Natura 2000.

Pierwszy przetarg na zbycie w/w. nieruchomości przeprowadzony został 28 lutego 2017 r.  Drugi 10 kwiecień 2017 r.

Kolejny (trzeci)  przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 25 maja 2017 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 25 maja  2017 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Grotowo”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu   (pokój numer 8).


                                        Wójt Gminy
Bożena Olszewska – Świtaj

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 25 kwietnia 2017 roku  do 29 maja 2017 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.
 

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
(2017-04-25)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-04-25 13:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-04-25 13:47:45)
 
 
ilość odwiedzin: 3121446

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X