☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 23.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE OGŁASZA
kolejny (trzeci) przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, obręb Zielenica (56) składającej się z działki numer 156 o powierzchni 1,5000 ha (PsV, RIVa, RV).    Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer OL1Y/00030359/0.  Cena wywoławcza 40.000 zł,  wadium 8.000 zł.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada obciążeń, ani zobowiązań.
Teren  na którym położona nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie (Uchwała Rady Gminy Nr XVII/153/2016 z dnia 01 września 2016 roku) to funkcja rolnaZnajduje się poza obszarem chronionym Natura 2000.

Pierwszy przetarg na zbycie w/w. nieruchomości przeprowadzony został 28 lutego 2017 r.  Drugi 10 kwiecień 2017 r.
Kolejny (trzeci) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku o godz. 11:00 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17.
Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.),   zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.
W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów,  w podanym terminie i miejscu.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,
2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
3. co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie),
4. mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położna jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z ta gminą.

Informacje dodatkowe:
1. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
1) pracuje w tym gospodarstwie,
2) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.
2. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:
1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub
2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo  wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym
z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3- letni staż pracy w rolnictwie, lub
4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.
3. Za staż pracy, o którym mowa powyżej, uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka  spółdzielni produkcji rolnej, lub
5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 109),  określono:
1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;
2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;
3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem;
4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;
5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.
Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem  w przetargu, powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 UKUR), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa - WZÓR  1;
2. w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt.  1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) -  WZÓR 1 A;
3. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - WZÓR 2 wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.109). Dowodem  potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;
4. dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat, tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.
Wyżej wymienione wzory dokumentów, można pobrać w pokoju numer 8 lub 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 17 lub ze strony internetowej   http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Rolnicy indywidualni zainteresowani przetargiem, powinni złożyć w sekretariacie – pokój numer 13 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie ulica Kościuszki 17, w terminie do dnia 25 maja 2017 roku do godz. 14:00, aktualne – wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu, wymagane ORYGINAŁY dokumentów opisanych niniejszym ogłoszeniu.
Ponadto wraz z podaniem należy złożyć OŚWIADCZENIE następującej treści:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zielenica, składającej się z działki numer 156 o powierzchni 1,5000 ha,  ustalonego na dzień  29 maja 2017r.”


Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona w dniu 26 maja 2017 roku do godz. 10:00 na tablicy ogłoszeń (parter) Urzędu Gminy Górowo Iławeckie ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie
Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny, który w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniósł wadium, stawił się na przetarg ustny (licytacja) oraz spełnia inne warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.  

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 25 maja 2017 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 25 maja 2017 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Zielenica”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu oraz promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu   (pokój numer 8).

Wójt Gminy
Bożena Olszewska – Świtaj
                                

 Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 25 kwietnia 2017 roku  do 29 maja 2017 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.

 

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
(2017-04-25)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2017-04-25 13:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2017-04-25 13:58:53)
 
 
ilość odwiedzin: 2903821

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X