☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DLA ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI
do  30 000 EURO – ROZEZNANIE CENOWE

RŚF.042.2.2017

I.  ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11–220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko – mazurskie;
     Do kontaktów:
- inspektor Daniel Zimniak – tel. 089 761 07 87,
- sekretariat – tel. 089 761 13 22, fax: 089 761 15 30,
- e-mail: uggorowo@zeto.olsztyn.pl
- strona internetowa: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać DIWZ: taki jak w pkt I.1).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu:
Budowa siłowni zewnętrznej w Kandytach”.
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Na zakres przedmiotu zamówienia składa się dostawa i montaż następujących urządzeń siłowni zewnętrznej:

  • Zestaw: wyciskanie siedząc + wyciąg górny;
  • Zestaw: wahadło+biegacz+twister;
  • Zestaw: odwodziciel+steper;
  • Wioślarz wolnostojący;
  • Orbitrek wolnostojący;
  • Rower wolnostojący.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4) Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2017 r.

III.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:
1) Nie jest wymagane wadium.
2) Warunki uczestnictwa o dopuszczenie do postępowania mogą ubiegać się wykonawcy   którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.  TRYBY
1) Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie cenowe.
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Termin składania ofert w postępowaniu: 06.09.2017 r., godzina 13.00.
4) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 06.09.2017 r. godzina 13.15 , Urząd Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. Nr 2.

Załączniki:

SWIZ (.doc)

zał. nr 1 formularz ofertowy (.doc)

zał. nr 2 wzór umowy.doc

 

Wytworzył:
Daniel Zimniak
(2017-08-28)
Udostępnił:
Krzysztof Baran
(2017-08-28 15:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Baran
(2017-08-28 15:41:35)
 
 
ilość odwiedzin: 3223300

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X