☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

08.09.2017 - ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , dot.: "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny- Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej"

Wójt Gminy

Górowo Iławeckie

 

Górowo Iławeckie, dnia 08.09.2017 r.

 

 

 

RŚF.6220.9.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E

o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405)

Zawiadamiam

 

że w dniu 08.09.2017 r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny- Wiewiórki z budową ścieżki rowerowejzostało wydane postanowienie Wójta Gminy Górowo Iławeckie znak RŚF.6220.9.2017 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia oraz opinią organów opiniujących (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach) w pok. nr 4 Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           Z up. Wójta

Ewelina Skrzypa

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 3190085

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X