☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie

WÓJT   GMINY    GÓROWO    IŁAWECKIE
OGŁASZA drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


zabudowanej budynkiem byłej hydroforni o powierzchni użytkowej 60,40 m2  obręb Piasty Wielkie, miejscowość Weskajmy (35), działka numer 396   o powierzchni 0,1000 ha (Bi),  księga wieczysta numer OL1Y/00021179/8.  
Cena wywoławcza 5.000 zł, wadium 1.000 zł.


Budynek od wielu lat nieużytkowany, do remontu kapitalnego lub rozbiórki.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze  zm).
Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada obciążeń, ani zobowiązań.
Teren  na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa funkcje rolną. Znajduje się w obszarze chronionym NATURA 2000, leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy.

Pierwszy przetarg na zbycie w/w. nieruchomości przeprowadzony został 27 listopada 2017 roku.  

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 2 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, przy ulicy Kościuszki 17. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 30 marca 2018 roku na rachunek bankowy Gminy Górowo Iławeckie, w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 30 marca 2018 roku na koncie Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Piasty Wielkie ”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu   (pokój numer 8).                            

Wójt Gminy        
Bożena Olszewska – Świtaj


Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 02 marca 2018 roku  do 04 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.


[pobierz ogłoszenie w formacie pdf]
 

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
(2018-03-02)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-03-02 14:50:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-03-02 14:53:39)
 
 
ilość odwiedzin: 3121418

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X