☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo  Iławeckie, dnia 30.05.2018 r.

RIZ.6733.6.2017
 

       OBWIESZCZENIE


Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.05.2018 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BAR1101A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 126/1 położonej w obrębie Janikowo  gmina Górowo Iławeckie.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek  Inwestora  P4 Sp. z o.o. ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w której imieniu działa Pełnomocnik Pan Michał Barzowski.
1) Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie   w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4) Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
Referent

[pobierz decyzję w formacie pdf]

 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2018-05-30)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-05-30 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-05-30 14:07:22)
 
 
ilość odwiedzin: 3063517

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X