☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo  Iławeckie, dnia 02.08.2018 r.

RIZ.6733.2.2018


OBWIESZCZENIE

 

    Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 02.08.2018 r. zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV Lidzbark Warmiński – Górowo Iławeckie w obrębach Pieszkowo i Janikowo w gminie Górowo Iławeckie.
Postępowanie zostało wszczęte na Inwestora  ENERGA - OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku 80-557 Gdańsk, ul Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa ENERGA - OPERATOR SA  Oddział w Olsztynie ul Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, złożonego przez Pełnomocnika Inwestora Roberta Grodzkiego, TARE Sp. z.o.o., ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok.

1) Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie   w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3) Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4) Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
 


Z up. Wójta
Grażyna Horak
Sekretarz Gminy

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2018-08-09)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-08-09 11:41:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-08-09 11:42:28)
 
 
ilość odwiedzin: 2924021

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X