☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie


Górowo Iławeckie dn. 27.08.2018 r.

Znak: RIZ.6733.4.2018
                
            

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.08.2018 roku zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie przepustu na rowie melioracyjnym, w ciągu drogi gminnej, wewnętrznej, w km 0+155, w miejscowości Glądy, na terenie gminy Górowo Iławeckie.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pani Klaudii Oleksińskiej działającej w imieniu i na rzecz Gminy Górowo Iławeckie


1)    Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ( ul. Związku Jaszczurczego 14 a, 82-300 Elbląg) za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
2)    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3)    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4)    Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.WÓJT GMINY
GÓROWO IŁAWECKIE
Bożena Olszewska - Świtaj


 

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2018-08-27)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-08-27 14:02:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-08-27 14:03:28)
 
 
ilość odwiedzin: 3190076

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X