☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 23.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie

Górowo Iławeckie, dnia 22.10.2018 r.


Znak: RIZ.6733.6.2017


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.10.2018r., zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BAR1101A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 126/1 położonej w obrębie Janikowo gmina Górowo Iławeckie .
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. uL Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (ul. Kajki 10/12 10-547 Olsztyn) za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

 

Wójt Gminy
Bożena Olszewska-Świtaj

pobierz decyzję [format pdf]

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2018-10-22)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-10-23 09:25:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-10-23 09:29:05)
 
 
ilość odwiedzin: 2903745

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X