☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 26.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kadencja 2018-2023

 

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Nowa Karczma.


Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Czyprki.


Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wypłacania diet sołtysom.


Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych Gminie Miejskiej Bartoszyce.


Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.


Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kamińsk.


Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Kamińsk.


Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Iławecka.


Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur.


Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.


Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. - w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom.


Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.


Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Nowa Wieś Iławecka.


Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej  położonej  w  obrębie  Kiwajny.


Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej  położonej  w  obrębie  Kandyty.


Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kandyty.


Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.


Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłatyza gospodarowanie odpadami.


Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w  sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 r.


Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.


Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2019-2033.


Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.


Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.            Rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku  lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Górowo Iławeckie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od osób fizycznych.


Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Kiwajny.


Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Pieszkowo.


Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wągniki.


Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2018-2032.


Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.


Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.


Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.


Uchwała Nr I/9/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.


Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”.


Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.


Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.


Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.


Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Wytworzył:
Agnieszka Kordek
(2018-11-26)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-11-26 13:33:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-03-12 10:05:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2606207

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X