☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 14.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze.

Wójt Gminy Górowo Iławeckie 
ogłasza nabór na  stanowisko
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku

 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
c) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) nieposzlakowana opinia,
g) obywatelstwo polskie,

2. Wymagania dodatkowe:
a) podstawowa znajomość ustawy o pomocy społecznej,samorządzie gminnym,ustawy o finansach publicznych,
b) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
c) doświadczenie w zakresie problematyki społecznej,
d) umiejętność pracy zespołowej,
e) umiejętność organizowania pracy własnej,
f) znajomość przepisów prawa regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem pracy,
g) kreatywność,

3. Zakres wykonywanych obowiązków:
a) nadzór i organizacja pracy  w Domu Pomocy Społecznej,
b) opracowanie projektu planu pracy z uwzględnieniem budżetu,
c) nadzór nad prawidłowym rozpoznaniem diagnozowaniem i realizacją potrzeb podopiecznych,
d) współpraca z organizacjami,instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,
e) koordynowanie nad  realizacją zadań oraz instruowanie pracowników w zakresie przydzielonych im zadań,
f) opracowywanie zakresów obowiązków podległym pracownikom,

4. Informacja,czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,wynosi co najmniej 6%:

Na podstawie art.21 ust.2e  pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej „Senior”w Kamińsku  zwolniony jest z wpłat na PFRON,

5.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:
a)  stanowisko pracy zlokalizowane jest w Domu Pomocy Społecznej 'Senior” w Kamińsku,           
b)  zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,           
c) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
d) praca z narażeniem na stres,          

6. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach(szkolenia,kursy),
g) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
h) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracy,na który prowadzony jest nabór,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
j) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopia dowodu osobistego,
k) oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze [pobierz – format doc]

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim,ul .Kościuszki 17, lub pocztą na adres:Urząd Gminy, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ”Senior” w Kamińsku” w terminie do dnia 27.12.2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędzie Gminy ul. Kościuszki 17 Górowo Iławeckie.

  Wójt Gminy Górowo Iławeckie
Bożena  Olszewska-Świtaj

Wytworzył:
Danuta Prach
(2018-11-27)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2018-11-27 09:51:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-11-27 09:52:56)
 
 
ilość odwiedzin: 3190122

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X