☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wymagane dokumenty
- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL ( wzór formularza zgodny z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. (poz.1212) [pobierz - format pdf]
- dowód osobisty (do wglądu)
- dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty
- dokumenty potwierdzające interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym, np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do podania
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie ( dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie
Poniedziałek  8.00-16.00  Wtorek – Piątek 7.00–15.00

Opłaty
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL wynosi 31 zł;
Udostępnienie danych następuje:
- dla podmiotów o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności - nieodpłatnie
- dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności - odpłatnie.

Termin i sposób załatwienia
W związku z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

Zasady udostępniania danych jednostkowych są jednakowe z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców
Złożony wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym, weryfikowana jest również wskazana we wniosku podstawa prawna oraz dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę potwierdzające istnienie interesu prawnego. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  Po przeprowadzeniu postępowania organ udostępnia dane bądź odmawia ich udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art. 35 § 3 kpa załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca , a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. 2018.1382. t.j. z dnia 2018.07.18 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019.7000. t.j. z dnia 2019.04.16 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z  dnia 2018.05.24 z późn zm.),
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostepnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2019.1212),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. 2017.2482 z dnia 2017.12.29 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Odmowa udostepnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odowołanie do właściwego miejscowo Wojewody.

Inne informacje
Od dnia 1 lipca 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.
W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.    
Po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, organ gminy zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.
Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku art. 46-47. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2019-06-10)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-06-10 14:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-10-24 12:12:55)
 
 
liczba odwiedzin: 3849538

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X