☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników.

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się do Rady Gminy Górowo Iławeckie  z prośbą o dokonanie dodatkowego  naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Rejonowego w Bartoszycach -  2 ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa  31 października 2019 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357 oraz z 2018 r. poz. 2429, poz. 60 i poz. 730), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Biurze Rady Gminy Górowo Iławeckie  pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie ul. Kościuszki 17 w godzinach pracy urzędu.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie – http://gorowoil-ug.bip-wm.pl  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Gminy Górowo Iławeckie tel. 89 761 07 88.

Przewodnicząca Rady Gminy
        /-/ Danuta Szawara
 

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023 [pobierz -  format pdf]

Kartę zgłoszenia na ławnika [pobierz - format pdf]

Pismo dotyczące uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o kandydatach na ławników [pobierz - format pdf]

Oświadczenie kandydata na ławnika o braku postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe [pobierz - format docx]

Oświadczenie kandydata na ławnika o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej [pobierz - format docx]


 

Wytworzył:
Agnieszka Kordek
(2019-10-04)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-10-04 11:17:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-10-04 11:21:22)
 
 
liczba odwiedzin: 3849505

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X