☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI


W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Gmina Górowo Iławeckie zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Górowo Iławeckie.

Opieka stomatologiczna obejmuje:
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkołę zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkoły prowadzonej przez Gminę Górowo Iławeckie.  Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy liczby 486 uczniów szkoły, dla której Gmina Górowo Iławeckie jest organem prowadzącym.

Dotyczy to szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kandytach z organizacyjnie podległymi szkołami filialnymi: Szkoła Filialna im. Ireny Kwinto w Pieszkowie, Szkoła Filialna im. Kornela Makuszyńskiego w Toprzynach.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać na adres: Urząd Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie lub mailem na adres: sekretariat@uggorowo.pl do dnia 29 listopada 2019 r.  do godz. 14.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.
 

 

Klauzula informacyjna
dotycząca danych osobowych


1.    Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie.
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@uggorowo.pl.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji porozumienia dotyczącego realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkoły prowadzonej przez Gminę Górowo Iławeckie.
4.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1)    art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.),
2)    ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.
5.    Dane osobowe będą udostępniane Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
6.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji porozumienia.
8.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-    żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów ww. rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu określonego w ust. 3.
10.    Przekazane dane osobowe nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Wytworzył:
Halina Czerniewska
(2019-11-06)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-11-06 10:21:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-11-06 10:24:44)
 
 
liczba odwiedzin: 3849485

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X