☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Wtorek 25.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały2006-2010

Uchwała Nr LI/297/10 z dnia 29 października 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 6 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji  udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
Uchwała Nr LI/296/10 z dnia 29 października 2010 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
Uchwała Nr LI/295/10 z dnia 29 października 2010 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na rok 2011.
Uchwała Nr LI/294/10 z dnia 29 października 2010 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
Uchwała Nr LI/293/10 z dnia 29 października 2010 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości  gruntowych.
Uchwała Nr LI/292/10 z dnia 29 października 2010 r. - w sprawie objęcia przez Gminę Górowo Iławeckie w udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. . z siedzibą w Olsztynie     przy ulicy Lubelskiej 43 d, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie - VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097877.
Uchwała Nr LI/291/10 z dnia 29 października 2010 r. - w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką.
Uchwała Nr L/290/10 z dnia 29 września 2010 r. - w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
Uchwała Nr L/289/10 z dnia 29 września 2010 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi …...  na działalność pracowników   Urzędu Gminy w  Górowie Iławeckim.
Uchwała Nr L/288/10 z dnia 29 września 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Nr L/287/10 z dnia 29 września 2010 r. - w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Górowo Iławeckie oraz jej jednostkom podległym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Nr L/286/10 z dnia 29 września 2010 r. - nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
Nr L/285/10 z dnia 29 września 2010 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe położone w obrębie miejscowości Kamińsk.
Nr L/284/10 z dnia 29 września 2010 r. - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr XLIX/283/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
Nr XLIX/282/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. - w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.
Uchwała Nr XLIX/281/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Uchwała Nr XLVIII/280/10 z dnia 29 lipca 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 6 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
Załącznik Nr 8  - Prognoza kwoty długu gminy na 2010 r. i lata następne,
Załącznik Nr 8a - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.
Uchwała Nr XLVII/279/10 z dnia 9 lipca 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 6 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
Załącznik Nr 8  - Prognoza kwoty długu gminy na 2010 r. i lata następne,
Załącznik Nr 8a - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.
Nr XLVII/278/10 z dnia 9 lipca 2010 r. - w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Górowo Iławeckie za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Nr XLVII/277/10 z dnia 9 lipca 2010 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Piasty Wielkie na lata 2010–2018.
Nr XLVII/276/10 z dnia 9 lipca 2010 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kandyty  na lata 2010–2018.
Nr XLVI/275/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu bartoszyckiego.
Uchwała Nr XLVI/274/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 6 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.

Uchwała Nr XLV/273/10 z dnia 7 czerwca 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 5 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r...


Nr XLIII/269/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. - w sprawie finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Nr XLIII/268/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 6 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
Załącznik Nr 8  - Prognoza kwoty długu gminy na 2010 r. i lata następne,
Załącznik Nr 8a - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Nr XLIII/267/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 r.
Nr XLII/266/10 z dnia 29 marca 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.
Załącznik Nr 7 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Załącznik Nr 8  - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Nr XLII/265/10 z dnia 29 marca 2010 r. - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Nr XLII/264/10 z dnia 29 marca 2010 r. - w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz innych zasad wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 Karty Nauczyciela.

Nr XLI/263/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kandyty na lata 2010–2018.        Załącznik

Nr XLI/262/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych.

Nr XLI/261/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 - zmiany dochodów.
Załącznik Nr 2 - zmiany wydatków.
Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 7 - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.
Załącznik Nr 8  - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Nr XLI/260/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie jako członka zwyczajnego do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Warmińskie Rozlewiska” z siedzibą w Dobrym Mieście.

Nr XLI/259/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Grotowo.

Nr XLI/258/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie Toprzyny na rzecz użytkownika wieczystego.

Nr XLI/257/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Wokiele.

Nr XLI/256/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 1 roku pomieszczenia biurowego w budynku numer 13 przy ulicy Przemysłowej w Górowie Iławeckim.

Nr XLI/255/10 z dnia 25 lutego 2010 r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.

Nr XL/254/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.   

Załącznik Nr 1   - Plan dochodów budżetu Gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 2   - Wydatki budżetu Gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 3   - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010– 2012.

Załącznik Nr 3a  - Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 4    - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 5    - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik Nr 6   - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Załącznik Nr 7   - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 8  - Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu.

Załącznik Nr 9    - Wydatki jednostek pomocniczych  w 2010 r.

Załącznik Nr 10  - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Załącznik Nr 11  - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 12   - Prognoza kwoty długu gminy na 2010 r. i lata następne.

Załącznik Nr 12a   - Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.


Nr XL/253/09 z dnia 30  grudnia 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.


Nr XL/252/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2010 r.
Nr XL/251/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na rok 2010.
Nr XL/250/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2010 r.
Nr XL/249/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonej     w obrębie miejscowości Żołędnik.
Nr XL/248/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
Nr XL/247/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Nr XXXIX/246/09 z dnia 30 listopada 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Bądze.

Nr XXXIX/245/09 z dnia 30 listopada 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości  w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Woryny.

Nr XXXIX/244/09 z dnia 30 listopada 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat.

Nr XXXIX/243/09 z dnia 30 listopada 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Nr XXXIX/242/09 z dnia 30 listopada 2009 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2010 r.

Nr XXXIX/241/09 z dnia 30 listopada 2009 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na rok 2010.

Nr XXXIX/240/09 z dnia 30 listopada 2009 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

Nr XXXVIII/239/09 z dnia 30 października 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Pieszkowo.
Nr XXXVIII/238/09 z dnia 30 października 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Nr XXXVIII/237/09 z dnia 30 października 2009 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jakuba Szumina – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” na pracę  Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXXVII/236/09 z dnia 29 września 2009 r. - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Nr XXXVII/235/09 z dnia 29 września 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Nr XXXVII/234/09 z dnia 29 września 2009 r. - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z listy indykatywnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim”.

Nr XXXVI/233/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXXVI/232/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.

Nr XXXVI/231/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mędrzechów na zakup lektur szkolnych dla szkół, które poniosły straty w czasie powodzi.

Nr XXXVI/230/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Nr XXXVI/229/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - w sprawie udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska      i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górowo Iławeckie.    -  uchwała uchylona przez Regionalna Izbę Obrachunkową [...pobierz rozstrzygnięcie nadzorcze...]

Nr XXXVI/228/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Zielenica.

Nr XXXVI/227/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetagowej udziału 279/1000 części w nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie Augamy na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

Nr XXXV/226/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „WARMIŃSKIE ZAKĄTKI – TURYSTYKA KTÓRA INSPIRUJE”, Działanie 2.2 – „Promocja województwa  i jego oferty turystycznej”.

Nr XXXV/225/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.


Nr XXXV/224/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.


Nr XXXV/223/09 z dnia 28 lipca 209 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ........................ na działalność  Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXXV/222/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.

Nr XXXV/221/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie do Spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. i objęciu udziałów.

Nr XXXV/220/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości   Pieszkowo na lata 2009–2017.

Nr XXXV/219/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kamińsk  na lata 2009–2017.

Nr XXXV/218/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości  Bukowiec   na lata 2009–2017.

Nr XXXIV/217/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika OBELISK.

Nr XXXIV/216/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Nr XXXIV/215/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania

Nr XXXIV/214/09 z dnia 18 czerwca 2009 r.- w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Górowo Iławeckie na lata 2009-2013.         Załącznik

Nr XXXIV/213/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectwom.

Nr XXXIV/212/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXXIV/211/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Nr XXXIII/210/09 z dnia 22 maja 2009 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej  działki nr 85/17, 85/18, 85/19, 85/20  w obrębie Warszkajty – rejon żwirowni.       Załącznik

Nr XXXIII/209/09 z dnia 22 maja 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Nr XXXIII/208/09 z dnia 22 maja 2009 r. - w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXXIII/207/09 z dnia 22 maja 2009 r. - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „WARMIŃSKIE ZAKĄTKI – TURYSTYKA KTÓRA INSPIRUJE”, Działanie 2.2 – „Promocja województwa i jego oferty turystycznej”.

Nr XXXII/206/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na okres do 4 lat   w drodze bezprzetargowej.

Nr XXXII/205/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. - w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim

Nr XXXII/204/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Nr XXXII/203/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. - w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Nr XXXI/202/09 z dnia 30 marca 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planów Rozwoju miejscowości Żywkowo i Pieszkowo na lata 2007–2013.

Nr XXXI/201/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Nr XXXI/200/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie ustalenia placów targowych na terenie Gminy Górowo Iławeckie, na których dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz uchwalenia regulaminu placów targowych.

Nr XXXI/199/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na okres do 4 lat w drodze bezprzetargowej

Nr XXXI/198/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.

Nr XXXI/197/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży na rzecz osoby fizycznej     w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Krasnołąka.

Nr XXXI/196/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetagowej udziału 279/1000 części w nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie Augamy   na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

Nr XXXI/195/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Kamińsku.

Nr XXXI/194/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.           Załącznik

Nr XXXI/193/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Pieszkowo na lata 2009–2017.        Załącznik

Nr XXXI/192/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Piasty Wielkie na lata 2009–2017.    Załącznik

Nr XXXI/191/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kamińsk na lata 2009–2017.          Załącznik

Nr XXXI/190/09 z dnia 30 marca 2009 r. - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Bukowiec na lata 2009–2017.          Załącznik

Nr XXX/189/09 z dnia 27 lutego 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.

Nr XXX/188/09 z dnia 27 lutego 2009 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Nr XXX/187/09 z dnia 27 lutego 2009 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana .............. na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
Nr XXX/186/09 z dnia 27 lutego 2009 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana .............. na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
Nr XXX/185/09 z dnia 27 lutego 2009 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa .............. na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXX/184/09 z dnia 27 lutego 2009 r. - w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.

Nr XXX/183/09 z dnia 27 lutego 2009 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Kandyty na lata 2008-2013.

Nr XXIX/182/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.- w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie jako członka zwyczajnego do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” z siedzibą w  Dobrym Mieście.     Załącznik

Nr XXIX/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. - w sprawie wystąpienia z Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii.

Nr XXIX/180/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.    Załącznik Nr 1    Załącznik Nr 2    Załącznik Nr 3    Załącznik Nr 3a     Załącznik Nr 4     Załącznik Nr 5     Załącznik Nr 6    Załącznik Nr 7     Załącznik Nr 8     Załącznik Nr 9     Załącznik Nr 10     Załącznik Nr 11     Załącznik Nr 11a
Nr XXIX/179/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXIX/178/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 r.

Nr XXIX/177/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani .... na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXIX/176/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ..... na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXIX/175/08 z dnia 30  grudnia 2008 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Nr XXIX/174/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Nr XXVIII/173/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.

Nr XXVIII/172/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2009 r.

Nr XXVIII/171/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na rok 2009.

Nr XXVIII/170/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

Nr XXVIII/169/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego w 2009r.

Nr XXVIII/168/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 r.

Nr XXVIII/167/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.           Załącznik

Nr XXVIII/166/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie zatwierdzenia projektu i zabezpieczenia środków w budżecie  na realizację projektu „Dogonić peleton – program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Górowo Iławeckie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Nr XXVIII/165/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXVIII/164/08  z dnia 28 listopada 2008 r. - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Nr XXVIII/163/08 z dnia 28 listopada 2008 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Górowo Iławeckie.

Nr XXVII/162/08 z dnia 30 października 2008 r. - w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim.

Nr XXVII/161/08 z dnia 30 października 2008 r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXVII/160/08 z dnia 30 października 2008 r. - w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy obejmującej  obręb Warszkajty – rejon żwirowni.

Nr XXVII/159/08 z dnia 30 października 2008 r. - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy  Górowo Iławeckie.

Nr XXVI/158/08 z dnia 30 września 2008r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Nr XXVI/157/08 z dnia 30 września 2008r. - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Górowo Iławeckie za udział w działaniu ratowniczym lub  udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Nr XXVI/156/08 z dnia 30 września 2008r. - w sprawie zatwierdzenia  projektu systemowego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  – tytuł projektu "AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA SKUTECZNYM SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE".

Nr XXVI/155/08 z dnia 30 września 2008r. - w sprawie zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc rzeczową przyznane pod warunkiem zwrotu.

Nr XXVI/154/08 z dnia 30września 2008r. - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu  Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

Nr XXV/153/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 

 

 


 


Nr XLIII/272/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. - w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Kamińsku

 


Nr XLIII/271/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

 


Nr XLIII/270/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Nr XXV/152/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 


Nr XXV/151/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Paustrach.
 


Nr XXV/150/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Nauką i pracą ludzie się bogacą”, Działanie 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
 


Nr XXV/149/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ................... na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.
 


Nr XXV/148/08 z dnia 29sierpnia 2008r. - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
- Uchwała częściowo uchylona przez organ nadzoru - stwierdzono nieważność par. 1 pkt 1 uchwały.
 


Nr XXV/147/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie.       Załącznik Nr 1         Załącznik Nr 3          Mapy
 


Nr XXV/146/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie wzniesienia pomnika OBELISK.
 


Nr XXV/145/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej segmentu garażowego numer 2 przy ulicy Przemysłowej 13 w Górowie Iławeckim.
 


Nr XXV/144/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych w obrębie Powiersze, stanowiących współwłasność osób fizycznych.
 


Nr XXV/143/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym za obniżoną cenę nieruchomości zabudowanej położonej w Kandytach,  stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie na rzecz Parafii Rzymsko– Katolickiej   pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kandytach.
 


Nr XXV/142/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym za obniżoną cenę nieruchomości gruntowej,  stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie na rzecz  Parafii Grecko – Katolickiej pod wezwaniem   Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim.
 


Nr XXV/141/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym  za obniżoną cenę nieruchomości zabudowanej położonej w Worynach,  stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz    Osób Niepełnosprawnych I Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” z siedzibą w Górowie Iławeckim.
 


Nr XXV/140/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu.
 


Nr XXV/139/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Ja też jestem przedszkolakiem", Działanie 9.1.1 - "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".
 


Nr XXV/138/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.  - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości na terenie Gminy Górowo Iławeckie.
 


Nr XXIV/137/08 z dnia 31 lipca 2008r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 


Nr XXIII/136/08 z dnia 19  czerwca 2008r. - dotyczy zmiany uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu.
 


Nr XXIII/135/08 z dnia 19 czerwca 2008r. - w sprawie wyrażenia zgody  na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Kandytach.
 


Nr XXIII/134/08 z dnia 19 czerwca 2008r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy  na 2008r.
 


Nr XXIII/133/08 z dnia 19 czerwca 2008r. - w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
 


Nr XXIII/132/08 z dnia 19 czerwca 2008r. - w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie do realizacji programu realizowanego wspólnie z innymi samorządami oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy porozumienia.
 


Nr XXIII/131/08 z dnia 19 czerwca 2008r. - w sprawie przystąpienia Gminy Górowo Iławeckie do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej  43d.        Załącznik  Nr 1
 


Nr XXIII/130/08 z dnia 19 czerwca 2008r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pana .... na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
 


Nr XXIII/129/08 z dnia 19 czerwca 2008r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani .... na działalność Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
 


Nr XXIII/128/08  z dnia 19 czerwca 2008r. - w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku numer 17 przy ulicy Kościuszki w Górowie Iławeckim.
 


Nr XXIII/127/08 z dnia 19 czerwca 2008r.  w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Kamińsku przy ulicy XXX-lecia PRL 6.
 


Nr XXII/126/08 z dnia 30 maja 2008r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 


Nr XXII/125/08 z dnia 30 maja 2008r. - w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej.
 


Nr XXII/124/08 z dnia 30 maja 2008r. - w sprawie zatwierdzenia projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” - tytuł projektu „Mały Muzyk – Wielki Talent – Pilotażowy projekt edukacyjny   w gminie Górowo Iławeckie”.
 


Nr XXII/123/08 z dnia 30 maja 2008r. - w sprawie zatwierdzenia projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” - tytuł projektu „Ocalić od zapomnienia - edukacyjne ścieżki historyczne na terenie gminy Górowo Iławeckie”.
 


Nr XXII/122/08 z dnia 30 maja 2008r. -  w sprawie zatwierdzenia projektu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - tytuł projektu „Edukacja dla  zdrowia – pilotażowy program profilaktyki i promocji zdrowia w gminie Górowo Iławeckie”.
 


Nr XXI/121/08 z dnia 25 kwietnia 2008r. - w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 


Nr XXI/120/08 z dnia 25 kwietnia 2008r.  w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007r.
 


Nr XX/119/08 z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Worynach w drodze bezprzetargowej.
 


Nr XIX/118/08 z dnia 27 marca 2008r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 


Nr XIX/117/08 z dnia 27 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 


Nr XIX/116/08 z dnia 27 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Górowo Iławeckie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 


Nr XIX/115/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  gruntowych pod ogródki działkowo - warzywne  i garaże w Kamińsku.
 


Nr XIX/114/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wystąpienia Gminy Górowo Iławeckie z Celowego Związku Gmin "Eko-Bart" z siedzibą w Bartoszycach.
 


Nr XVIII/113/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Kandyty na lata 2008-2013.               Załącznik
 


Nr XVIII/112/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008r.
 


Nr XVIII/111/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Górowo Iławeckie zabudowanej na cele mieszkaniowe.
 


Nr XVIII/110/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.
 


Nr XVIII/109/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych na rzecz najemców.
 


Nr XVIII/108/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej gruntu działki numer 44/2 w Żywkowie.
 


Nr XVIII/107/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
 


Nr XVIII/106/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości na okres 6 miesięcy w drodze bezprzetargowej.
 


Nr XVIII/105/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górowo Iławeckie na lata 2008-2012".
 


Nr XVIII/104/08  z dnia 28 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planów Rozwoju miejscowości Żywkowo i Pieszkowo na lata 2007-2013.
 


Nr XVIII/103/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i  innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.           Załącznik
 


Nr XVIII/102/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i sposobu ich przyznawania.
 


Nr XVIII/101/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 


Nr XVIII/100/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.
 


Nr XVII/99/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.
 


Nr XVII/98/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej w Górowie Iławeckim.
 


Nr XVII/97/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2003 Rady Gminy w Górowie Iławeckim z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących radnym.
 


Nr XVII/96/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008r.          Załącznik
 


Nr XVII/95/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Primorsk - Ukraina.
 


Nr XVII/94/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych  dla pracowników  gminnych jednostek organizacyjnych.
 


Nr XVII/93/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu.
 


Nr XVII/92/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami.
 


Nr XVII/91/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu.
 


Nr XVII/90/08 z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych na rzecz najemców. 


Nr XVI/89/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie woli przystąpienia do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie.


Nr XVI/88/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.     Załącznik Nr 1     Załącznik Nr 2     Załącznik Nr 3     Załącznik Nr 3a     Załącznik Nr 4     Załącznik Nr 5     Załącznik Nr 6     Załącznik Nr 7     Załącznik Nr 8     Załącznik Nr 9     Załącznik Nr 10     Załącznik Nr 11     Załącznik Nr 12     Załącznik Nr 12a


Nr XVI/87/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr XVI/86/07 z dnia  28 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Nr XVI/85/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału 5/24 w nieruchomości położonej w obrębie Wiewiórki na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.


Nr XVI/84/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.


Nr XVI/83/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.


Nr XV/82/07 z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr XV/81/07 z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r.


Nr XV/80/07 z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na rok 2008.


Nr XV/79/07 z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008.


Nr XV/78/07 z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego w 2008r.


Nr XV/77/07 z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na 2008r.


Nr XV/76/07 z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/61/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 września 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Kamińsk na lata 2007-2013.


Nr XIV/75/07 z dnia 29 października 2007r. przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczących wymogu objęcia obszarów w obrębach Nowa Karczma i Piasek opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Nr XIV/74/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.        Załącznik


Nr  XIV/73/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr XIV/72/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.


Nr XIV/71/07 z dnia 29 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach.


Nr XIII/70/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie uzgodnienia projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny  Elmy, Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich i Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wałszy.


Nr  XIII/69/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.


Nr XIII/68/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa.


Nr XIII/67/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach pierwokupu udziału 5/24 w nieruchomości położonej w obrębie Wiewiórki.


Nr XIII/66/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w Żywkowie.


Nr XIII/65/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.


Nr XIII/64/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Nr XIII/63/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr XIII/62/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy  oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Nr XIII/61/07 z dnia 26 września 2007r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Kamińsk na lata 2007-2013.       Załącznik Nr 1


Nr XIII/60/07 z dnia 26 września 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/53/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2007r. zmieniajacej Uchwałę Nr XXVIII/154/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 27 maja 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, logopedy oraz doradcy zawodowego, zasad udzielania i rozmiar zniżek  dyrektorom szkół i kierownikom świetlic szkolnych oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej.


Nr XII/59/07 z dnia 12 września 2007r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Kamińsku.


Nr  XI/58/07 z dnia 31 sierpnia 2007r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr XI/57/07  z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/22/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie regulaminu udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Górowo Iławeckie.


Nr XI/56/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Nr XI/55/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie powołania zespołu do spraw wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.


Nr XI/54/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


Nr XI/53/07 z dnia 31 sierpnia 2007r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/154/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 27 maja 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, logopedy oraz doradcy zawodowego, zasad udzielania i rozmiar zniżek  dyrektorom szkół i kierownikom świetlic szkolnych oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej.


Nr X/52/07 z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego pomiędzy samorządem Powiatu Bartoszyckiego, Gminą Miejską Górowo Iławeckie i Gminą Wiejską Górowo Iławeckie na wykonywanie zadań z zakresu właściwości powiatu dotyczącego utworzenia  i współfinansowania delegatury Wydziału Komunikacji w Górowie Iławeckim.


Nr X/51/07 z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr IX/50/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr VIII/49/07 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr VIII/48/07 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Dzikowo Iławeckie na lata 2007-2013.   Załącznik


Nr VIII/47/07 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie: przystąpienia do Konsorcjum "Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny".


Nr VIII/46/07 z dnia 25 maja 2007r.  w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Kandytach i nadania statutu.     Załącznik


Nr VIII/45/07 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.


Nr VII/44/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr VII/43/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006r.


Nr VI/42/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie:powiadomienia Sekretarz Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.


Nr VI/41/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.


Nr VI/40/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.


Nr VI/39/07 z dnia 30 marca 2007r w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Górowo Iławeckie zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.     - Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 kwietnia 2007r. stwierdził nieważność uchwały.


Nr VI/38/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 12 miesięcy nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym  numer 6 przy ulicy XXX-lecia PRL w Kamińsku.


Nr VI/37/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.


Nr VI/36/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości.


Nr VI/35/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Nr VI/34/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie:określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.   - Wojewoda Wamińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 kwietnia 2007r. stwierdził nieważność uchwały.


Nr VI/33/07 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.


Nr VI/32/07 z dnia 30 marca 2007r.  w sprawie: odwołania Przewodniczącej Rady Gminy Górowo Iławeckie.


Nr V/31/07  z dnia 28 lutego 2007r.  w sprawie: wyrażenia zgody na oddaniew użyczenie na okres 3 lat pomieszczenia biurowego w budynku  numer 13 przy ulicy Przemysłowej w Górowie Iławeckim.


Nr V/30/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: przystąpienia do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczących wymogu objęcia obszarów miejscowości Kamińsk i Piasty Wielkie opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Nr V/29/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego roku 2007.


Nr V/28/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007r.     Załącznik Nr 1     Załącznik Nr 2     Załącznik Nr 3     Załącznik Nr 3a    Załącznik Nr 4     Załącznik Nr 5    Załącznik Nr 6      Załącznik Nr 7     Załącznik Nr 8     Załącznik Nr 9     Załącznik Nr 10     Załącznik Nr 11     Załącznik Nr 11a             


Nr V/27/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie dożywiania w latach 2007-2009.


Nr V/26/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: przyjęcia Planów Rozwoju miejscowości Żywkowo i Pieszkowo na lata 2007-2013.       Załącznik Nr 1      Załącznik Nr 2


Nr V/25/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska co do możliwości nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie.


Nr V/24/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD".


Nr V/23/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie do składu Zgromadzenia Celowego Związku Gmin "Eko-Bart" z siedzibą w Bartoszycach.


Nr V/22/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Górowo Iławeckie.   Załącznik


Nr V/21/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych  jednostek organizacyjnych.


Nr V/20/07 z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a tzkże wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego  dodatku mieszkaniowego.       Załącznik      - Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27.03.2007r. stwierdził nieważność §12 ust. 1 Załącznika  do uchwały w zakresie, w jakim odnosi się do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych.


Nr IV/19/07  z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.


Nr IV/18/07 z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


Nr IV/17/07 z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na 2007r.


Nr IV/16/07 z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007r.     Załącznik


Nr IV/15/07 z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie: ustalenia wysokości wskaźników procentowych ograniczających  wysokość dodatków mieszkaniowych, realizowanych w ramach zadań własnych Gminy Górowo Iławeckie.


Nr IV/14/07 z dnia 12 stycznia 2007 w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Górowo Iławeckie na rok 2007.


Nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r.


Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Górowo Iławeckie.


Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD".


Nr III/10/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie do składu Zgromadzenia Celowego Związku Gmin "Eko-Bart" z siedzibą w Bartoszycach.


Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia.


Nr III/8/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.


Nr III/7/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.


Nr II/6/06 z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Nr II/5/06 z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.


Nr II/4/06 z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy.


Nr II/3/06 z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.


Nr I/2/06 z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.


Nr I/1/06 z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie: określenia sposobu głosowania tajnego w wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.


 

Wytworzył:
Krzysztof Barański
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2007-07-10 09:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2018-03-02 07:34:19)
 
 
ilość odwiedzin: 2731232

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X