☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

Informacja dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@uggorowo.pl,
3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest prowadzenie spraw związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, natomiast podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowią:
– art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– ustawa z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa,
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
– ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
– ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach.
4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są wyłącznie uprawnione podmioty publiczne i strony zawartych umów,
5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6) Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
8) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
9) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania danych,
10) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Podatek od środków transportu


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na druku DT-1 oraz załącznik do deklaracji na druku DT-1/A, oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania
 
Formularze do pobrania:
- Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz DT-1 [pobierz - format pdf]
- Załącznik - formularz DT-1 [pobierz - format pdf]

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu
 
Złożenie informacji drogą elektroniczną
Informację można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Ulgi
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej, Windykacji, Opłat i Innych Należności Budżetowych,
tel. (089) 76 10 783
 
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
2. Uchwała Nr XXXVII/280/2021Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 4 listopada 2021 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok  (uchwała do pobrania - format pdf)

Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz. 1540 ze zm.)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XIII/104/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 listopada 2011 r. (uchwała do pobrania - format pdf)
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz. 1540 ze zm.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U.z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Gminy
Nr Konta - 29 8855 0004 2003 0013 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim
Wytworzył:
Jarosława Worobiec
(2003-07-07)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-07-07 09:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2022-01-10 11:52:43)
 
 
liczba odwiedzin: 3849554

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X