☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Poniedziałek 27.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób prawnych

Informacja dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@uggorowo.pl,
3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest prowadzenie spraw związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, natomiast podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowią:
– art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– ustawa z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa,
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
– ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
– ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach.
4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są wyłącznie uprawnione podmioty publiczne i strony zawartych umów,
5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6) Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
8) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
9) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania danych,
10) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105) oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę (jeśli przysługują)

Formularze do pobrania:
- Deklaracja na podatek rolny  - formularz DR-1 [pobierz - format pdf - edytowalny]
- Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz ZDR-1 [pobierz - format pdf]
- Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz ZDR-2 [pobierz - format pdf]
- Wniosek o udzielenie zwolnienia  w podatku rolnym od gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie [pobierz - format odt]
- Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (zakup od osoby fizycznej) [pobierz - format odt]
- Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (zakup od KOWR) [pobierz - format odt]

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Złożenie informacji drogą elektroniczną
Informację można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy  w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 333 ze zm.).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. Podatków i Opłat
tel: 089 76 10 783

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 333 ze zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 951).
 
Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego w 2022 roku wynosi  61,48 zł.
- stawka za 1 ha przeliczeniowy: 61,48 zł x 2,5q = 153,70 zł
- stawka za 1 ha fizyczny: 61,48 zł x 5q = 307,40 złUwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty  na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
¨ Podstawa prawna - art.  67 a § 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2016 r. [pobierz uchwałę w formacie pdf]
D. Podatek rolny można umorzyć na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. ¨ Podstawa prawna - art. 67 a § 1 pkt 3  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania
G. Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego.

Wytworzył:
Bożena Kaczyńska
(2003-07-07)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-07-07 13:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2022-01-14 09:32:41)
 
 
liczba odwiedzin: 3847657

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X