☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 20.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek leśny od osób prawnych

Informacja dotycząca danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@uggorowo.pl,
3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest prowadzenie spraw związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, natomiast podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowią:
– art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– ustawa z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa,
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
– ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
– ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach.
4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są wyłącznie uprawnione podmioty publiczne i strony zawartych umów,
5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6) Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
8) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
9) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania danych,
10) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


  Podatek leśny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126) oraz niżej wymienione dokumenty
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Formularze do pobrania:
- Deklaracja na podatek leśny - formularz DL-1 [pobierz - format pdf]
- Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz ZDL-1 [pobierz - format pdf]
- Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz ZDL-2 [pobierz - format pdf]

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Złożenie informacji drogą elektroniczną
Informację można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.

Termin Załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. Podatków i Opłat
tel: 089 76 10 783

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018).
 
Średnia cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę do obliczania podatku leśnego w 2020 roku wynosi 194,24 zł za 1m3

Stawka za 1 ha fizyczny lasu: 194,24 zł x 0,22 = 42,7328 zł.


Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
¨ Podstawa prawna - art. 67 a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 marca 2016 r. [pobierz uchwałę w formacie pdf]
C. Podatek leśny można umorzyć na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym
¨ Podstawa prawna - art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego.

Wytworzył:
Bożena Kaczyńska
(2003-07-08)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2003-07-08 10:29:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2020-01-09 11:32:23)
 
 
ilość odwiedzin: 3223287

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X