☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

1. Zakres świadczonej usługi
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego według katalogu inwestycji celu publicznego wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na terenach dla których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1) Wypełniony wniosek (formularz do pobrania w pokoju nr 4 lub na stronie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl).
2) Załączniki:
– określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej,
– określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na 2 egzemplarzach kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
- w przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Formularze i informacje do pobrania:
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [pobierz - format pdf] [pobierz - format doc]
Informacje dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [pobierz - format pdf] [pobierz - format doc]

3. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie http://epuap.gov.pl - usługa dostępna tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego profilu.

4. Opłaty
Opłata skarbowa - czynności urzędowe od wydania decyzji o warunkach zabudowy – 107 zł.
Opłata skarbowa - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na nr konta: Bank Spółdzielczy w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim Nr: 87 8855 0004 2003 0013 0015 0024 lub w kasie Urzędu Gminy.
Zwalnia się z opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z ich nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej lub składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

5. Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
ul. Kościuszki 17
11-220 Górowo Iławeckie
Godziny przyjęć klientów:
pn. - 8.00  - 16:00
wt. - pt.  - 7.00 -  15.00

6. Osoba do kontaktu
Marcin Kaszubat - pok. nr 4  tel. 89 761 95 69

7. Sposób i termin załatwienia sprawy
Załatwianie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych.


8. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia  jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Górowo Iławeckie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

9. Podstawa prawna
- art. 50 ust. 1 i ust. 2 i 2a, art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z poźn. zm.),
- art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

10. Uwagi
Uwagi zawarte zostały w informacji dodatkowej.

 

Wytworzył:
Marcin Kaszubat
(2019-06-17)
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2019-06-17 13:17:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2019-06-17 13:49:16)
 
 
liczba odwiedzin: 3849507

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X