☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 08.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

26.05.2009r.-Usł.Int.Społ.7_09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi Integracji Społecznej 7/2009

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Górowo Iławeckie uzyskała dotację w wysokości 408 088 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.


1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Górowo Iławeckie , (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie  usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy opisanej poniżej.
Łączna wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie poniższych zamówień wynosi równowartość: 32 096 PLN
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
-usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
- usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE


Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim ul. Kościuszki 17  dnia 02 czerwiec godz. 09.00, sala posiedzeń.

3. PROCEDURA


Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


4. ZAKRES ZAMAWIANYCH USŁUG (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
WARIANTY
Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

4.1. Usługi dla dzieci i młodzieży:

 Nazwa: PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Cel zadania: Stworzenie dzieciom i młodzieży miejsc w świetlicach wiejskich na terenie gminy do spędzania wolnego czasu, oraz prowadzenie różnego typu zajęć rozwijających i poszerzających umiejętności młodych ludzi w różnych dziedzinach w okresie wakacji .
Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji z terenu Gminy Górowo Iławeckie.
Półkolonie organizowane w min. 3 miejscowościach dla minimum  30 dzieci szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych i rolniczych , z atrakcyjnym programem rekreacyjno - sportowym.
 
Okres realizacji usługi : okres wakacji letnich minimum 10 dni roboczych.
Dodatkowym plusem usługodawcy będzie świadczenie usługi w porozumieniu partnerskim.
Na realizację w/w usług z punktu 4.1  Zamawiający przeznacza kwotę 32 096 zł
Beneficjenci objęci usługą:

30 dzieci z miejscowości gminnych
Miejsce wykonania usługi:
- świetlice wiejskie lub pomieszczenia szkolne
Usługa obejmuje:
- zajęcia rekreacyjno – sportowe
-organizacje konkursów, zabaw i loterii, organizacje wycieczek i wyjazdów
rekreacyjnych,
- doposażenie placów zabaw
- wyżywienie w czasie zajęć
- zatrudnienie opiekunów z odpowiednimi  kwalifikacjami
Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie [1] rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: [1 godzina/dzień/tydzień/miesiąc] pracy usługodawcy] / [wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta]

[1] Zamawiający definiuje w tym miejscu jednostkę usług, która będzie służyć jako podstawa do płatności na rzecz usługodawcy. Jednostką może być np. czas świadczenia usług (np. liczba godzin/dni/miesięcy w czasie których świadczone będą usługi.  Jednostka może zostać również zdefiniowana jako kwota ryczałtowa za realizację określonej usługi – np. jednorazowy dowóz osoby niepełnosprawnej, przeszkolenie 1 osoby.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
a. organizacje pozarządowe (NOGs)
b. organizacje kościelne
c. prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
d. samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
e. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne

6. MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE (KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ)

 W odniesieniu do zadania opisanego w pkt 4.1
1. zgodność oferty z warunkami realizacji i z zakresem zamawianych usług,
2. dysponowanie wyspecjalizowana i z odpowiednim przygotowaniem kadra do
przeprowadzania zajęć,
3. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,
4. zapewnienie zorganizowania posiłku podczas zajęć.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych
w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
- oferta techniczna,
-  CV personelu mającego realizować usługi
-  harmonogram zajęć (scenariusz spotkań) lub inne tego typu dokumenty.

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim ul. Kościuszki 17   w terminie od 26.05.2009 r. do 16.06.2009r.
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt.
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Wykonawcy.

8. OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Wykonawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu (1) tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

9. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Ewą Kraft ,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim, pokój nr 2, tel. (089) 7610295, e-mail: ppwowkraft@wp.pl


10. ZAŁĄCZNIKI do pobrania
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy/ Porozumienia
3. Wzór sprawozdania
 
 Podręcznik Realizacji Programu Integracji Społecznej        
 
Wytworzył:
Ewa Kraft
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2009-05-26 18:54:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2009-05-26 19:07:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2921068

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X