☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

21.08.2009.gaz.Badle

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
W SPRAWIE POSTANOWIENIA O BRAKU KONIECZNOSCI PREZPROWADZERNIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO :
przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników na gaz płynny oraz płyty betonowej pod zbiorniki na działce nr 14/10 w obrębie Bądle gm. Górowo Iławeckie
Poniżej przedstawiamy treść postanowienia:

Górowo Iławeckie, dnia 20.08.2009 r.

Znak: RIZ.7624-8/09


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Pietkiewicza zam. ul. Rodnowo 2, 11-200 Bartoszyce z dnia 14.07.2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników na gaz płynny oraz płyty betonowej pod zbiorniki na działce nr 14/10 w obrębie Bądle gm. Górowo Iławeckie oraz zasiegnieciu opinii Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach


postanawiam


uznać, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia  brak jest konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko


UZASADNIENIE


W dniu 14.07.2009 r. Pan Henryk Pietkiewicz zam. ul. Rodnowo 2, 11-200 Bartoszyce złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników na gaz płynny oraz płyty betonowej pod zbiorniki na działce nr 14/10 w obrębie Bądle gm. Górowo Iławeckie.
Przedsięwzięcie to, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r Nr 257, poz. 2573 z późń. zm.) może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.
Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia załączoną do wniosku oraz po przeprowadzeniu procesu dowodowego w myśl art. 64 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i otrzymaniu postanowień Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Bartoszycach znak ZNS-4316-18/2009 z dnia 05.08.2009 r. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-OON-6635-0013-012/09/ws z dnia 06.08.2009 r., które zaopiniowały o braku konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, organ postanowił, iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.  Zażalenie w nosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem.

Otrzymują:
1. Henryk Pietkiewicz
Rodnowo 2, 11-200 Bartoszyce
2. a/a
3. strona internetowa Urzędu Gminy - bip
Z-ca Wójta Gminy   
Górowo Iławeckie   
Kazimierz Montewka
Wytworzył:
Grzegorz Danilewicz
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2009-08-21 14:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2009-08-21 14:46:27)
 
 
liczba odwiedzin: 3234385

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X