☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Sobota 04.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

12.11.2010_Piasek_obw

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

         Górowo Iławeckie 8.11.2010 r.

RIZ.7624-12/09


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Górowo Iławeckie


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w postępowanie dowodowe w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego BUDOWIE WIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I URZADZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W MIEJSCOWOŚCI NOWA KARCZMA – PIASEK – BĄDLE W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE, zostało zakończone

Informuję iż w toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach – opinia sanitarna                         
       znak ZNS – 4316 – 32/10 z dnia 7 października 2010 r.
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie – postanowienie
       znak. RDOŚ- 28 –WSTE- 6613- 0003 – 247/10/bw  z dnia 29.10.2010 r.

Zgodnie z art. 10 § i art. 49 Kpa oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji obowiązany jest do wysłuchania wypowiedzi stron co do przedstawionych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym informuję, iż z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 11, w pokoju nr 8, w terminie 21 dni od dnia podania obwieszczenia do wiadomości publicznej.
Ponieważ  w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze zawiadomienie zostało podane do wiadomości w drodze obwieszczenie, poprzez:
- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iłweckie: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
- wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górowo Iławeckie

Wójt Gminy           
Bożena Olszewska - Świtaj

Wytworzył:
Maria Jagiełło
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-11-12 11:48:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-11-12 11:51:43)
 
 
ilość odwiedzin: 3063511

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X