☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Górowie Iławeckim
Herb Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

Piątek 07.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

15.12.2010_dec_srod

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie        

Górowo Iławeckie 15.12.2010 r.
 

RŚF.7624 – 3/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z  art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 13.12.2010 r. na wniosek Pana Karola Jarzyny, reprezentującego inwestora Biogazownię Kamińsk Sp. z o. o.z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Kożuchowskiej 20 C, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Budowie biogazowni rolniczej o łącznej mocy 1,0 MW w miejscowości Kamińsk, gmina Górowo Iławeckie, powiat Bartoszyce, woj. Warmińsko – Mazurskie.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wniosek ten został podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 Ponadto zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie pokój nr 8 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Niniejszym pismem informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Na podstawie art. 63 ust.1, 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  w związku z  § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 2137, poz. 1397) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z :

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

W związku z powyższym rozstrzygnięcie spawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Wójt Gminy         
Bożena Olszewska - Świtaj

 

Wytworzył:
Maria Jagiełło
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2010-12-15 14:13:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2010-12-15 14:16:30)
 
 
ilość odwiedzin: 3184654

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X