26.01.2011_I_przetarg_Kaminsk,Kandyty,Zieby

WÓJT  GMINY  GÓROWO  IŁAWECKIE  OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1) lokalu  użytkowego numer 16  (byłego urzędu pocztowego) o powierzchni użytkowej 48,20 m² o strukturze:  sala przyjęć, sala operacyjna, łazienka i dwa magazynki usytuowanego na parterze 20- lokalowego budynku z odrębnym wejściem z poziomu terenu niezależnym od istniejących klatek schodowych części mieszkalnej w budynku numer 2 w miejscowości Kamińsk ul. Pocztowa (działka numer 7/14 o powierzchni 2296 m² -Kw. numer 25160). Do lokalu przynależy wiatrołap o powierzchni użytkowej 4,00 m2.  Cena wywoławcza prawa własności lokalu użytkowego numer 16  wraz w udziałem 0,037 we współwłasności  budynku numer 2 i  gruntu działki numer 7/14 w kwocie  55.000 zł,  wadium 10.000 zł, (brak prądu)

2) lokalu mieszkalnego numer 3 o powierzchni użytkowej 31,09 m² o strukturze: 1 pokój, kuchnia, usytuowanego na poddaszu budynku numer 16A w miejscowości Kandyty  (działka numer 155/4 o powierzchni 2284 m² -Kw. numer 24044). Do lokalu przynależy strych użytkowy numer 101 o pow. użytkowej 7,80 m2 oraz segment budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 21,88 m2. Do lokalu przynależy wiatrołap o powierzchni użytkowej 4,00 m2. Cena wywoławcza prawa własności lokalu mieszkalnego numer 3  wraz w udziałem 0,195 we współwłasności  budynku numer 16A i  gruntu działki numer 155/4 w kwocie  6.600 zł,  wadium 1.300 zł, (brak prądu)

3) segmentu budynku użytkowego numer 17A w miejscowości Zięby o powierzchni użytkowej 73,19 m² o założonym alternatywnym sposobie użytkowania jako budynek mieszkalny (w tym celu należy opracować projekt i uzyskać pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku). Działka numer 54/1 o powierzchni 131 m2 - Kw. numer 25074. Działka gruntu obciążona służebnością przejścia do działki numer 54/2. Cena wywoławcza prawa własności segmentu budynku użytkowego numer  17A wraz z prawem własności gruntu działki numer 54/1  w kwocie 1.500 zł,  wadium 300 zł (brak: ogrzewania, prądu ,wody).

Teren  na którym położone są w/w nieruchomości nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górowo Iławeckie dla w/w terenu określa zabudowę mieszkalno – usługową.
Przetarg dotyczący sprzedaży w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28 lutego 2011 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń numer 9 Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Ostateczna cena nieruchomości zostanie ustalona w drodze przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu. Termin wpłacenia wadium został ustalony do dnia 24 lutego 2011 r.  na konto Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim w Banku Spółdzielczym w Bartoszycach Oddział w Górowie Iławeckim 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005  lub w kasie tut. Urzędu. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się w dniu 24 lutego 2011 r. na koncie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium na ................................”.
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych; aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, zgody na nabycie oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych osób nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej wpisowi; oświadczenie małżonka w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu; promesę (jeżeli jest wymagane zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wylicytowały nieruchomości wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia uczestnika,  który przetarg wygrał do zawarcia umowy, zastrzega  się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Osoby przystępujące do przetargu winny zapoznać się z regulaminem przetargu (pokój numer 8).

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 26 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2011 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089-761-07-87 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 8.  Ogłoszenie o pełnej treści znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Górowo Iławeckie oraz na stronie internetowej  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

Wójt Gminy          
Bożena Olszewska-Świtaj

Wytworzył:
Bogusława Mańkowska
Udostępnił:
Krzysztof Barański
(2011-01-26 15:02:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Barański
(2011-01-26 15:06:20)