11.01.2012_obw_Dworzno

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 11.01.2012 r.

RIZ.6220.4.2011
 


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   ( Dz. U. Nr. 199, poz. 1227z późn. zm. )

zawiadamiam

że w dniu 11.01.2012 r., w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzech turbin wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 75, 79, 145, 146/3, 156  w obrębie Dwórzno, w gminie Górowo Iławeckie.  zostało wydane postanowienie Wójta Gminy znak RŚF.6220.4.2011, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  w/w przedsięwzięcia na środowisko  oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu   na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim,  ul Kościuszki 11, pok. nr 8.
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art.. 74 ust. 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Górowie Iławeckim http://gorowoil-ug.bip-wm.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w miejscowości  Dwórzno, gdzie przedsięwzięcie będzie realizowane.
Zgodnie z art. 29 w/w ustawy informuję o możliwości składania uwag i wniosków  w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul Kościuszki 11,  pokój nr 8 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
 

Z up. Wójta    
Maria Dąbrowska
podinspektor   
 

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2012-01-11 10:34:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2012-01-11 10:36:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki