06.02.2012_obw_Warszkajty

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie 3.02.2012 r.


RIZ.6220.3.2011


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięciaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. Poz. 1071 z późn. zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Górowo Ilaweckie


informuje


że w dniu 1.02.2012 r., na wniosek Pana Sebastiana Menderskiego- Kierownika Regionalnego Biura Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 4 piętrzeń na działkach ewidencyjnych o nr 3138, 3138/1, 3138/3 obręb Warszkajty, gm. Górowo Iławeckie”.
     
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim,11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 11, pok. 8, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-  na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
 

Z up. Wójta    
Maria Dąbrowska
podinspektor   

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2012-02-06 14:19:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2012-02-06 14:22:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki