28.06.2012obwPOS

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, 27.06.2012 r.

RŚF.602.1.2012O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Górowo Iławeckie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację  o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Górowo Iławeckie na lata 2012 – 2015, z perspektywą na lata 2016 – 2019”.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Górowo Iławeckie Iławeckie na lata 2012 – 2015, z perspektywą na lata 2016 – 2019” jest dostępny do wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, p. nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki    od  8:00 do 16:00, w pozostałe dni od 7:00 do 15:00, tel. (89) 761 07 87, a w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu http://gorowoil-ug.bip-wm.pl w zakładce ochrona środowiska.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2012 r. w formie:
1.    pisemnej na adres: Urząd Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 11,  11-220 Górowo Iławeckie,
2.    ustnie do protokołu w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim w godzinach pracy urzędu
3.    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres uggorowo@zeto.olsztyn.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie.
 


Wójt Gminy         
Bożena Olszewska - Świtaj

Projekt Programu Ochrony Środowiska [pobierz - format pdf]
 

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2012-06-28 22:07:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2012-06-28 22:12:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki