18.10.2012_obw

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie 18.10.2012 r.

RŚF.6220.3.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z  art. 75 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam  o wszczęciu  w dniu 18 października 2012 r., na wniosek Widok Energia S. A. z siedzibą w Sopocie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Granulacji Biomasy w miejscowości Worławki, gmina Górowo Iławeckie.
Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 K.p.a.  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium . w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
W związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, pokój nr 8.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt.  1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt. 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Górowo Iławeckie  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl  oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz w miejscowościach Worławki i Wągniki,   na obszarze gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.
  Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta
Maria Dąbrowska
podinspektor

 

Wytworzył:
Maria Dąbrowska
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2012-10-22 14:54:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2012-10-22 14:57:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki