Informacje na temat odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie w roku 2024 (pobierz - format pdf)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie w roku 2023 (pobierz - format pdf)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie w roku 2022 (pobierz - format pdf)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie w roku 2021 (pobierz - format pdf)
 
Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz - format pdf) (pobierz - format doc)
 
Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 lutego 2020 r. - w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (pobierz - format pdf)
 

Uruchomienie PSZOK

Regulamin PSZOK [pobierz - plik pdf]


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY  GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 5 stycznia 2015 r.
o zmianie terminu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie Ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie XLV/379/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami informuję, że należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od stycznia 2015 r., należy wpłacać w terminie:

do 28 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY  GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 10 grudnia 2013 r.
o obowiązku zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych
przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady


Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) w związku z Uchwałą Nr XXXIV/282/13 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 listopada 2013 r. uchylającą uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Górowo Iławeckie nie zamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne informuję, iż  właściciele  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne od dnia 1 stycznia 2014 r.  są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych (np. firmy, instytucje, sklepy, cmentarze).

Do wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych są upoważnione podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Górowo Iławeckie:
1. BARTKO Sp.z o.o.  ul. Bema 40, 11-200 Bartoszyce
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta
3. EKO – BART. S.C> Mizio, Kamiński, ul. Kopernika 5, 11-200 Bartoszyce
4. REMONDIS OLSZTYN SP. z o.o. S.K.A., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
5. BŁYSK – BIS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki
 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY  GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 10 grudnia 2013 r.
o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmianie terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r.,  poz 749 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/282/13 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 listopada 2013 r. uchylającą uchwałę w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Górowo Iławeckie nie zamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne; Uchwałą XXXIV/284/2013 Rady Gminy Górowo Iławeckie zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; Uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie XXXIV/285/2013 Rady Gminy Górowo Iławeckie zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami informuję, że:

- właściciele  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne od dnia 1 stycznia 2014 r.  są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych (np. firmy, instytucje, sklepy, cmentarze).

- należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, począwszy od stycznia 2014 r.

- deklaracje opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r., poz 235) mogą być składane w formie elektronicznej

- w sytuacji nie złożenia przez właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, innych użytkowników oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2014 r. wysokość opłaty zostanie określona decyzją i będzie stanowić iloczyn liczby osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym, i stawki opłaty za odpady gromadzone w sposób nieselektywny.
 


W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. 
 
Od dnia 1 lipca 2013 roku Nasza Gmina przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. 
 
Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5 – 7% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia). 
 
Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 Gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko. Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
 
W przypadku nie spełnienia przez Gminę powyższych wymagań zostanie na nią nałożona kara pieniężna. Kary te mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, które Gmina będzie musiała pokryć ze swojego budżetu. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów. Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości. 
 
W interesie wszystkich mieszkańców Naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko ale również oszczędzi Nasze wydatki. 
 
 
Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy:
 
http://gorowoil-ug.bip-wm.pl
Pliki do pobrania:
 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Górowo Iławeckie w roku 2019 (pobierz - format pdf)
 
Ulotka informacyjna (pobierz - format pdf)
 
Uchwała nr XVII/147/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (pobierz - format pdf)

Uchwała nr XVII/146/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pobierz - format pdf)

Uchwała nr XVII/144/16 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (pobierz - format pdf)
 
Uchwała nr XVIII/154/16 z dnia 1 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (pobierz - format pdf)
 
Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Górowo Iławeckie (pobierz - format pdf)
 
Wytworzył:
Maria Duchnik
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2013-03-14 20:59:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2024-01-03 14:33:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki