Sprawozdanie z realizacji programu

SPRAWOZDANIE  
z realizacji  programu  współpracy Gminy Górowo Iławeckie organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego za 2015 rok


Doświadczenia minionych kilku lat, wskazują  na coraz bardziej intensywną współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi .

Istniejące organizacje pozarządowe to:

1) Ochotnicze Straże Pożarne,
2) Parafie
3) Koła Gospodyń Wiejskich :
Aksamitka w Piastach Wielkich, w Kandytach , Bądlach i Dwórznie
4) Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Kamińska „Nasz Kamińsk” w Kamińsku,
5) Stowarzyszenie „Nasza Wieś – Nasza Przyszłość”  w Kandytach
6) Stowarzyszenie” na Rzecz Rozwoju Wsi w Janikowie
7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Górowo Iławeckie
8) Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna w Górowie Iławeckim,
9) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Koliber” w Kandytach
10) Gminny Klub Sportowy ZALEW w Kamińsku
11) Uczniowski Klub Sportowy PIAST w Piastach Wielkich
12) Gminny Klub Sportowy ORZEŁ w CZYPRKACH
13) Stowarzyszenie historyczno -kolekcjonerskie ziemi Górowskiej DREYSE w Worynach
14) Towarzystwo Kulturalno-historyczne WORIA w Górowie Iławeckim
15) Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim
16) Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej NATANGEN w Górowie Iławeckim
17) Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Zarząd MG w Górowie Iławeckim
18) Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Diabetyków
19) Stowarzyszenie Zachęta w Pieszkowie
20) Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście
            
Zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy w Górowie Iławeckim  w dniu 6  listopada 2014 r. podjęła uchwałę przyjmującą Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Celem tego programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu  zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Górowo Iławeckie przy udziale organizacji pozarządowych. Cel ten został zrealizowany poprzez:
- określenie priorytetowych zadań publicznych ,
- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
- zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,
- obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy  społeczników
- zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała według uchwalonego programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie gminy były zdania publiczne w sferze:
- sportu,
- kultury,
- profilaktyki i terapii uzależnień,
- rozwoju aktywności społecznej wśród mieszkańców.

Aby organizacje mogły sprawnie działać, nie zawsze forma finansowa jest jedynym wsparciem. Często ważniejsza okazuje się być choćby podstawowa pomoc ze strony administracji samorządowej. Może ona przybierać formę wsparcia administracyjnego,  organizacyjnego polegającego na udostępnieniu organizacjom lokali, użyczeniu sprzętu czy urządzeń. Tego rodzaju wsparcie jest stosunkowo szeroko praktykowane.
Duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma tez wsparcie merytoryczne -konsultacje, pomoc w zdobywaniu funduszy , czyli zdecydowanie współpraca poza finansowa, w tym partnerska. Znacznie mniej powszechne jest powierzanie zadań, czyli pełne finansowanie wykonania zadań publicznych przez organizacje.                                           
           
W 2015r. formy współpracy miały charakter poza finansowy i dotyczyły głównie działalności:
kulturalnej, w tym organizacja festynów, imprez sportowych, warsztatów, zbiórek publicznych, wypoczynek letni i zimowy. Na uwagę zasługuje organizacja Gminnych Dni Rodziny, które odbyły się w Kandytach.
Ponadto składane wnioski przez Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna – promocja gminy Górowo Iławeckie poprzez cykl wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe  i historyczne.  
            
Wspólnie ze Stowarzyszeniami prowadzone były i są zbiórki pieniężne na cele charytatywne.
           
Wiele zadań zostało zrealizowanych z inicjatywy samych Stowarzyszeń. Do nich możemy zaliczyć między innymi:
- Wypoczynek letni i zimowy,
- Festyny
                            
Jak wspomniano na wstępie gmina nasza  od wielu lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach a także ostatnim okresie na nowych zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych gminom.
Widzimy więc , że organizacje odgrywają coraz większą role w działaniach gminy.
 

Z up. Wójta
Grażyna Horak
Sekretarz Gminy
 

[pobierz skan sprawozdania w formacie pdf]

Wytworzył:
Grażyna Horak
(2016-05-17)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2016-05-17 08:46:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2016-05-19 13:34:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki