Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie 30.05.2016 r.

RŚF.6220.7.2016
 

Z A W I A D O M I E N I E


Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)  stronom  przed wydaniem decyzji, należy umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.    
W związku z powyższym, akta sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka na działkach ewidencyjnych o numerach:  55-429, 55-3265/11, 55-3263/4, 29-3263/3, 29-3262/3, 29-3249/4, 29-3236/26, 29-111/2, 29-3213/11, gm. Górowo Iławeckie  są  dostępne w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.  tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00 w pozostałe dni od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r.
 

 Z up. Wójta     
Ewelina Skrzypa
Referent    

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2016-05-30)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2016-05-31 13:52:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2016-05-31 13:53:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki