Zarządzenie - działalność lobbingowa

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.58.2016
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej


Na podstawie art.16 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005.169.1414 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy  w Górowie Iławeckim, zwanego dalej Urzędem, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności  z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, zwanymi dalej podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, przy załatwianiu spraw przedstawianych przez te podmioty Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie.

§ 2

Koordynacja działań podejmowanych w sprawach wystąpień wnoszonych do urzędu przez podmioty, o których mowa w § 1 związanych z wykonywana działalnością lobbingową     w procesie stanowienia prawa, należy do zadań Sekretarza Gminy.

§ 3

Wystąpienia mogą mieć w szczególności formę:
1. Wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej,
2. Propozycji rozwiązań prawnych,
3. Opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia,
4. Propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji,
5. Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

§ 4

Po wpłynięciu do Urzędu zgłoszenia od podmiotu wykonującego działalność lobbingową, właściwy merytorycznie pracownik dokonuje:
1. Sprawdzenia czy zgłoszenie spełnia wymagania określone ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005.169. 1414 z późn.zm.)
2. Weryfikacji zgłoszenia odnośnie do właściwości Wójta Gminy Górowo Iławeckie,    a w przypadku stwierdzenia jego braku niezwłoczne przekazanie zgłoszenia do   organu właściwego z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie zgłaszającego.
3. Niezwłoczne przekazanie zgłoszenia do Sekretarza Gminy celem rejestracji.

§ 5

Sekretarz Gminy po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje następujących czynności:
1. Rejestruje zgłoszenie,
2. Dokonuje sprawdzenia czy podmiot, od którego wpłynęło zgłoszenie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, a w przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do rejestru informuje o tym na piśmie ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
3. Niezwłocznie zamieszcza zgłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, ze wskazaniem podmiotu, od którego pochodzi oraz treść zgłoszenia i nazwy podmiotu na rzecz którego jest ono realizowane, z wyjątkiem adresów osób fizycznych,
4. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 1-3 przekazuje zgłoszenie właściwemu merytorycznie pracownikowi Urzędu Gminy.
5. W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru   podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zgłoszenie traktuje się jak wniosek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.).

§ 6

Właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Gminy, do którego wpłynęło zgłoszenie:
1. Udziela na piśmie odpowiedzi na zgłoszenie od podmiotu wykonującego działalność lobbingową,
2. W razie potrzeby wyznacza termin spotkania w celu omówienia zagadnień zawartych w zgłoszeniu.
Przebieg spotkania dokumentuje się w formie protokołu, który zawiera:
•  Określenie miejsca, terminu spotkania, sprawy, w której działalność lobbingową jest podejmowana.
•  Dane identyfikacyjne podmiot wykonujący działalność lobbingową oraz  dane osób występujących w imieniu Wójta Gminy.
•  Opis przebiegu spotkania.
•  Zaproponowany przez podmiot wykonujący działalność lobbingową sposób załatwienia sprawy oraz stanowisko Urzędu w przedmiocie zgłoszenia.
3. Niezwłocznie po załatwieniu sprawy przekazuje do Sekretarza Gminy  dokumentacje sprawy wraz z informacją o sposobie jej załatwienia.

§ 7

1. Sekretarz Gminy prowadzi rejestr spraw załatwianych na podstawie zgłoszeń podmiotów wykonujących działalność lobbingową.
2. Opracowuje raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Górowo Iławeckie w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
3. Zamieszcza informację, o której mowa w pkt.2 w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy        
Bożena Olszewska-Świtaj

[pobierz skan zarządzenia w formacie pdf]
 

Wytworzył:
Grażyna Horak
(2016-08-01)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2016-08-02 13:23:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2016-08-02 13:29:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki