Obwieszczenie - Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 02.06.2017 r.

RŚF.6220.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W  I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 75 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 31.05.2017 r., na wniosek Nadleśnictwa Górowo Iławeckie, ul. Gen. Sikorskiego 30, 11-220 Górowo Iławeckie, którego Pełnomocnikiem jest Pan Michał Hirsz, ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie przepustu na drodze Gałajny- Nowa Wieś Iławecka na dz. nr 3215/4, obręb Woryny, Gmina Górowo Iławeckie.
Celem  prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA  polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium  w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górowo Iławeckie http://gorowoil-ug.bip-wm.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Gałajny oraz Nowa Wieś Iławecka, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.
W związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pokój nr 4.
Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów,  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wydaje się po uzgodnieniu z:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bartoszycach
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi po uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii.
    Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.
 

Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-06-02)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2017-06-02 13:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2017-06-02 13:49:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki