Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

Górowo Iławeckie, dnia 14.06.2017 r.

RŚF. 6220.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz U. z 2016 r., poz. 23 z pózn. zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 14.06.2017r., na wniosek Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, z dnia 29 marca 2017 r. (wpłynął 4 kwietnia 2017r.) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa pięciu stawów i dwóch zastawek na działkach o nr ew. 34, 61 w ob. ew. 60 Żywkowo-Grądzik oraz działkach o nr ew. 20/3, 20/5, 21/2, 21/1, 20/4, 20/6 w ob. ew. 46 Toprzyny, gmina Górowo Iławeckie”.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4,   od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 Powyższe obwieszczenie umieszczono:
-    na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim
-    na stronie BIP Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim  http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

 

Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa
 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-06-14)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2017-06-14 10:55:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2017-06-14 10:56:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki