Zawiadomienie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie


Górowo Iławeckie, dnia 22.11.2017 r.

RŚF.6220.12.2017

 


Z A W  I A D O M I E N I E
 

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) stronom  przed wydaniem decyzji, należy umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, akta sprawy dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów nieleśnych o powierzchni 0,1200 ha (Lzr-PsV-0,11 ha, PsV-0,01 ha) nieużytkowanych rolniczo, na działce nr 39/2 obręb Grotowo, gmina Górowo Iławeckie, w tym treść opinii organów opiniujących (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach), są  dostępne w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.  tj. w poniedziałki od 800 do 1600 w pozostałe dni od 700 do 1500 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 28 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-11-22)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2017-11-22 10:32:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2017-11-22 10:38:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki