Obwieszczenie

Wójt Gminy
Górowo Iławeckie    


Górowo Iławeckie, dnia 13.12.2017 r.

RŚF.6220.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2017 r., poz. 1257), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Górowo Iławeckie

informuje

że w dniu 13.12.2017 r., na wniosek Inwestora z dnia 18 stycznia 2017 r.  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku inwentarskiego do hodowli bydła mięsnego na dz. nr 26/5, obręb Wągniki, gm. Górowo Iławeckie”.    
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.
 


Z up. Wójta
Ewelina Skrzypa

 

Wytworzył:
Ewelina Skrzypa
(2017-12-13)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2017-12-13 12:41:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2017-12-13 12:43:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki